Psalms (145/150)  

1. Ndichakukudzai kwazvo, Mwari wangu, imi Mambo; Ndicharumbidza zita renyu nokusingaperi-peri.
2. Ndichakurumbidzai zuva rimwe nerimwe; Ndichakudza zita renyu nokusingaperi-peri.
3. Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; Ukuru hwake haunganzverwi.
4. Rudzi rumwe rucharumbidza mabasa enyu kuno rumwe, Vachadudzira zvamakaita zvine simba.
5. Ndichafungisisa kubwinya kwoumambo hwenyu hunokudzwa, Namabasa enyu anoshamisa.
6. Vanhu vachataura vachireva simba ramabasa enyu anotyisa; Neni ndichadudzira ukuru hwenyu.
7. Vachareva vachiyeudzira kunaka kwenyu kukuru, Nokuimbira kururama kwenyu.
8. Jehovha anenyasha, azere netsitsi, Haachimbidziki kutsamwa, anengoni zhinji.
9. Jehovha anomoyo wakanaka kuna vose; Ngoni dzake dziri pamabasa ake ose.
10. Mabasa enyu ose achakuvongai Jehovha; Navatsvene venyu vachakurumbidzai.
11. Vachataura vachireva kubwinya kwoushe hwenyu, Nokuparidza simba renyu;
12. Kuti vazivise vanakomana vavanhu mabasa ake anesimba, Nokubwinya kwoumambo hwoushe hwake.
13. Ushe hwenyu ndihwo ushe husingaperi, Noumambo hwenyu huchagara nokusingaperi.
14. Jehovha anotsigira vose vanowa, Anosimudza vose vakakotamiswa pasi.
15. Meso avose anotarira kwamuri; Munovapa zvokudya zvavo panguva yakafanira.
16. Munotadzanura ruoko rwenyu, Ndokugutisa zvipenyu zvose.
17. Jehovha akarurama panzira dzake dzose, Anenyasha pazvose zvaanoita.
18. Jehovha ari pedo navose vanodana kwaari, Vose vanodana kwaari nezvokwadi.
19. Achaitira vanomutya sezvavanoda; Achanzwawo kudanidzira kwavo; ndokuvaponesa.
20. Jehovha anochengeta vose vanomuda Asi vakaipa achavaparadza vose.
21. Muromo wangu uchataura kurumbidzwa kwaJehovha, Vanhu vose ngavarumbidze zita rake dzvene nokusingaperi-peri.

  Psalms (145/150)