Psalms (136/150)  

1. Vongai Jehovha, nokuti akanaka; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
2. Vongai Mwari wavamwari; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
3. Vongai Ishe wamadzishe; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
4. Iye oga, anoita zvishamiso zvikuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
5. Iye, akaita kudenga-denga nenjere dzake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
6. Iye akatatamura pasi pamusoro pemvura zhinji; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
7. Iye akaita zviedza zvikuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
8. Zuva, kuti ribate ushe masikati; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
9. Mwedzi nenyeredzi, kuti zvibate ushe usiku; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
10. Iye, akarova veIjipiti pamatangwe avo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
11. Akabudisa Isiraeri pakati pavo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
12. Nechanza chine simba, uye noruoko rwakatambanudzwa; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
13. Iye akaparadzanisa Gungwa Dzvuku napakati; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
14. Akayambusa Isiraeri nomukati maro; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
15. Akawisira Farao nehondo yake muGungwa Dzvuku; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
16. Iye, akaperekedza vanhu vake murenje; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
17. Iye, akaparadza madzimambo makuru; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
18. Akauraya madzimambo akakurumbira; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
19. Sihoni mambo wavaAmori; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
20. NaOgi mambo weBhashani; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
21. Akapa nyika yavo ive nhaka; ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
22. Ive nhaka yaIsiraeri muranda wake; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
23. Iye, akatirangarira paurombo hwedu; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi;
24. Akatirwira pavadzivisi vedu; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
25. Ndiye anopa zvinhu zvose zvokudya zvazvo; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.
26. Vongai Mwari wokudenga; Nokuti ngoni dzake dzinogara nokusingaperi.

  Psalms (136/150)