Psalms (135/150)  

1. Hareruya! Rumbidzai zita raJehovha; Murumbidzei, imi varanda vaJehovha;
2. Imi mumire mumba maJehovha, Muvazhe dzeimba yaMwari wedu.
3. Rumbidzai Jehovha; nokuti Jehovha akanaka; Imbirai zita rake nziyo dzokurumbidza; nokuti ndizvo zvinofadza.
4. Nokuti Jehovha akazvisanangurira Jakobho, NaIsiraeri kuti ave fuma yake chaiyo.
5. Nokuti ndinoziva kuti Jehovha . mukuru, Uye kuti Ishe wedu ari kumusoro kwavamwari vose.
6. Zvose zvaakada kuita Jehovha akazviita, Kudenga napasi, nomumakungwa napakadzika pose.
7. Anokwidza makore pamigumo yapasi; Anoita mheni kuuyisa mvura; Anobudisa mhepo panovigwa fuma yake.
8. Ndiye akaparadza matangwe Avanhu neezvipfuwo.
9. Akatuma zviratidzo nezvishamiso mukati mako, iwe Ijipiti, Pamusoro paFarao napamusoro pavaranda vake vose.
10. Ndiye akaparadza ndudzi zhinji, Nokuuraya madzimambo anesimba.
11. Sihoni mambo wavaAmori, NaOgi mambo weBhashani, Noushe hwose hweKanani;
12. Akapa nyika yavo ive nhaka, Ive nhaka yaIsiraeri vanhu vake.
13. Zita renyu, Jehovha, riripo nokusingaperi; Munorangarirwa Jehovha, kusvikira kumarudzi namarudzi.
14. Nokuti Jehovha achatonga vanhu vake, Nokuzvidemba pamusoro pavaranda vake.
15. Zvifananidzo zvavahedheni isirivha nendarama, Mubato wamaoko avanhu.
16. Zvinemiromo, asi hazvitauri; Nameso zvinawo, asi hazvioni;
17. Zvinenzeve, asi hazvinzwi; Hakuna kufema pamiromo yazvo.
18. Vanozviita vachafanana nazvo; Zvirokwazvo, navose vanovimba nazvo.
19. Imi veimba yalsiraeri, rumbidzai Jehovha; Imi veimba yaAroni, rumbidzai Jehovha;
20. Imi veimba yaRevhi, rumbidzai Jehovha; Imi vanotya Jehovha, rumbidzai Jehovha.
21. Jehovha ngaarumbidzwe paZiyoni, Iye agere Jerusaremu. Hareruya!

  Psalms (135/150)