Psalms (134/150)  

1. Tarirai, rumbidzai Jehovha, imi varanda vose vaJehovha, Imi munomira usiku mumba maJehovha.
2. Simudzirai maoko enyu kunzvimbo tsvene, Murumbidze Jehovha.
3. Jehovha ngaakuropafadze ari paZiyoni; Iye akasika kudenga napasi.

  Psalms (134/150)