Psalms (133/150)  

1. Tarirai, kunaka kwazvo nokufadza kwazvo Kana hama dzichigara pamwechete norugare.
2. Zvakafanana namafuta anokosha ari pamusoro, Anoyerera pandebvu, Idzo ndebvu dzaAroni; Anoburukira kusvikira pamipendero yenguvo dzake;
3. Zvakafanana nedova reHerimoni, Rinoburukira pamakomo eZiyoni; Nokuti ndipo Jehovha paakaraira kuropafadza kwake, Ndihwo upenyu husingaperi.

  Psalms (133/150)