Psalms (129/150)  

1. Vakanditambudza kazhinji kubva pauduku hwangu, Isiraeri ngaadaro zvino;
2. Vakanditambudza kazhinji kubva pauduku hwangu; Kunyange zvakadaro havana kundikunda.
3. Varimi vakarima pamusana wangu; Vakaita mihoronga yavo mirefu.
4. Jehovha akarurama; Akaguranya mabote avakaipa.
5. Ngavanyadziswe, vadzoserwe shure, Ivo vose vanovenga Ziyoni.
6. Ngavave souswa pamatenga eimba, Hunooma husati hwakura;
7. Mucheki haazadzi ruoko rwake nahwo, Uye anosunga zvisote, fungatwa rake.
8. Navanopfuura havangati, "Jehovha ngaakuropafadzei; Tinokuropafadzai nezita raJehovha."

  Psalms (129/150)