Psalms (126/150)  

1. Jehovha panguva yaakadzosa vatapwa veZiyoni, Isu takanga takafanana navanorota hope.
2. Panguva iyo muromo wedu wakanga uzere nokuseka, Norurimi rwedu nokuimba; Ipapo pakati pavahedheni vakati, "Jehovha akavaitira zvinhu zvikuru;"
3. Jehovha wakatiitira zvinhu zvikuru; Isu tinofara.
4. Dzosai vatapwa vedu, Jehovha, sehove panyika yeNyasi.
5. Vanodzvara nemisodzi vachakohwa nomufaro.
6. Anofamba-famba, achichema, akatakura tsama yembeu, achadzoka nomufaro akatakura zvisote zvake.

  Psalms (126/150)