Psalms (124/150)  

1. Dai Jehovha asaiva nesu, Isiraeri ngavadaro;
2. Dai Jehovha asaiva nesu, Panguva yatakamukirwa navanhu;
3. Vangadai vakatimedza tiri vapenyu, Panguva yatakamukirwa nehasha dzavo;
4. Mvura zhinji ingadai yakatifukidza, Rwizi rungadai rwakapfuura napamusoro pomweya wedu.
5. Mvura zhinji, inozvikudza, ingadai yakapfuura napamusoro pomweya wedu.
6. Jehovha ngaarumbidzwe, Iye asina kutiisa kuti tiparadzwe nameno avo.
7. Mweya wedu wapukunyuka seshiri parugombe rwomuteyi weshiri; Rugombe rwadambuka, isu tapukunyuka.
8. Kubatsirwa kwedu kuri muzita raJehovha, Akaita kudenga napasi.

  Psalms (124/150)