Psalms (123/150)  

1. Ndinosimudzira meso angu kwamuri, Iyemi, munogara kudenga.
2. Tarirai, meso avaranda sezvaanotarira ruoko rwatenzi wavo, Uye meso omurandakadzi sezvaanotarira ruoko rwatenzikadzi wake; Saizvozvo meso edu anotarira kuna Jehovha Mwari wedu, Kusvikira atinzwira nyasha.
3. Tinzwirei nyasha, Jehovha, tinzwirei nyasha; Nokuti tapera kwazvo nokuzvidzwa.
4. Mweya wedu wapera chose Nokushora kwavanogara havo zvakanaka, Uye noruzvidzo rwavanozvikudza.

  Psalms (123/150)