Psalms (12/150)  

1. Batsirai, Jehovha; nokuti vanoda Mwari vopera; Nokuti vakatendeka havachipo pakati pavana vavanhu.
2. Vanotaura mumwe nomumwe zvisina maturo nowokwake; Vanotaura nomuromo unobata kumeso, uye nemoyo miviri.
3. Jehovha achagura miromo yose inobata kumeso, Norurimi runotaura zvinhu zvikuru;
4. Ivo vakati, "Tichakunda norurimi rwedu; Miromo yedu ndeyedu; ndianiko angava ishe wedu?"
5. "Nokuda kwokumanikidzwa kwavarombo, nokugomera kwavanoshaiwa, Ndichamuka zvino nokuda kwaizvozvo," ndizvo zvinotaura Jehovha; Ndichamuisa pakasimba ipo paanoshuva.
6. Mashoko aJehovha mashoko akachena; Sesirivha yakaidzwa mubisiro panyika, Yakanatswa kanomwe.
7. Muchavachengeta, Jehovha, Muchavachengeta parudzi urwu nokusingaperi.
8. Vakaipa vanofamba pamativi ose, Kana zvakashata zvichikudzwa pakati pavanakomana vavanhu.

  Psalms (12/150)