Psalms (119/150)  

1. Vakaropafadzwa avo vane nzira yakarurama, Vanofamba mumurau waJehovha.
2. Vakaropafadzwa vanochengeta zvipupuriro zvake, Vanomutsvaka nomoyo wose.
3. Zvirokwazvo, havaiti chinhu chisina kururama, Vanofamba munzira dzake.
4. Makatiraira zvirevo zvenyu, Kuti tizvichengete zvakanaka.
5. Haiwa, dai nzira dzangu dzakagadzirirwa Kuchengeta mitemo yenyu.
6. Ipapo handinganyadziswi, Kana ndichirangarira mirairo yenyu yose.
7. Ndichakuvongai nomoyo wakarurama, Kana ndichidzidza zvamakatonga zvakarurama.
8. Ndichachengeta mitemo yenyu; Haiwa, regai kundirasha chose.
9. Jaya ringaramba richinatsa nzira yaro neiko? Kana richichenjerera sezvinoraira shoko renyu.
10. Ndakakutsvakai nomoyo wangu wose; Musanditendera kutsauka pamirairo yenyu.
11. Shoko renyu ndakariviga mumoyo wangu, Kuti ndirege kukutadzirai.
12. Imi munofanira kukudzwa, Jehovha; Ndidzidzisei mitemo yenyu.
13. Ndakadudzira nemiromo yangu Zvose zvamakatonga nomuromo wenyu.
14. Ndakafara kwazvo munzira yezvipupuriro zvenyu, Sezvandinofarira fuma yose.
15. Ndichafungisisa zvirevo zvenyu, Nokurangarira nzira dzenyu.
16. Ndichazvifadza nemitemo yenyu; Handingakanganwi shoko renyu.
17. Itirai muranda wenyu zvakanaka, kuti ndirarame; Ipapo ndichachengeta shoko renyu.
18. Ndisvinudzei meso angu, kuti ndione Zvinhu zvinoshamisa zviri pamurau wenyu.
19. Nokuti ndiri mutorwa panyika; Regai kundivanzira%mirairo yenyu.
20. Mweya wangu wapera nokushuva Panguva dzose zvamakatonga.
21. Makaraira vanozvikudza, Ngavatukwe vanotsauka pamirairo yenyu.
22. Bvisai kwandiri kushorwa nokuzvidzwa; Nokuti ndakachengeta zvipupuriro zvenyu.
23. Machindawo akagara akandireva; Asi muranda wenyu akafungisisa mitemo yenyu.
24. Zvipupuriro zvenyuwo zvinondifadza kwazvo, Ndizvo zvinondipa mano.
25. Mweya wangu unonamatira guruva; Ndiponesei neshoko renyu.
26. Ndakadudzira nzira dzangu, imi makandipindura; Ndidzidzisei mitemo yenyu.
27. Ndidzidzisei ndinzwisise nzira yezvirevo zvenyu; Ipapo ndichafungisisa mabasa enyu anoshamisa.
28. Mweya wangu unonyunguruka nokuremerwa; Ndisimbisei sezvinorehwa neshoko renyu.
29. Bvisai kwandiri nzira yenhema; Nenyasha dzenyu mundipe murau wenyu.
30. Ndakasanangura nzira yakatendeka; Ndakaisa zvamakatonga pamberi pangu.
31. Ndinonamatira zvipupuriro zvenyu; Jehovha, regai kundinyadzisa.
32. Ndichamhanya nenzira yemirairo yenyu, Kana munenge makurisa moyo wangu.
33. Ndidzidzisei, Jehovha, nzira yemitemo yenyu; Ndigoichengeta kusvikira pakuguma.
34. Ndipei njere, ndichengete murau wenyu; Zvirokwazvo, ndichauchengeta nomoyo wangu wose.
35. Ndifambisei munzira yemirairo yenyu; Nokuti ndinoifarira kwazvo.
36. Kweverai moyo wangu kuzvipupuriro zvenyu, Urege kukweverwa mukuchiva.
37. Dzorai meso angu ndirege kuona zvisina maturo, Mundiponese panzira dzenyu.
38. Simbisai Shoko renyu kumuranda wenyu, Rakakwanira vanokutyai.
39. Bvisai kushoorwa kwangu kwandinotya, Nokuti zvamakatonga zvakanaka.
40. Tarirai, ndakashuva zvirevo zvenyu; Ndiponesei mukururama kwenyu.
41. Ngoni dzenyu ngadziuyewo kwandiri, Jehovha, Iko kuponesa kwenyu, sezvinoreva shoko renyu.
42. Naizvozvo ndichagona kupindura anondishora; Nokuti ndinovimba neshoko renyu.
43. Regai kubvisa shoko rezvokwadi chose pamuromo wangu; Nokuti ndakatarira zvamakatonga.
44. Naizvozvo ndichasichengeta murau wenyu Nokusingaperi-peri.
45. Ndichasifamba ndakasununguka, Nokuti ndakatsvaka zvirevo zvenyu.
46. Ndichataurawo zvipupuriro zvenyu pamberi pamadzimambo, Ndisinganyadziswi.
47. Ndichazvifadza kwazvo nemirairo yenyu, Yandinoda.
48. Ndichasimudzirawo maoko angu kumirairo yenyu, yandinoda; Ndichafungisisa mitemo yenyu.
49. Rangarirai shoko renyu kumuranda wenyu, Nokuti makandimutsira tariro.
50. Ndizvo zvinondinyaradza pakutambudzika kwangu; Nokuti shoko renyu rakandiponesa.
51. Vanozvikudza vakandiseka kwazvo; Kunyange zvakadaro handina kutsauka pamurau wenyu.
52. Ndakarangarira zvamakatonga kare-kare, Jehovha, Ndikazvinyaradza.
53. Kutsamwa kukuru kwakandibata, Nokuda kwavakaipa vanorasha murau wenyu.
54. Mitemo yenyu yaiva nziyo dzangu Mumba muutorwa hwangu.
55. Ndakarangarira zita renyu, Jehovha, usiku, Ndikachengeta murau wenyu.
56. Ndizvo zvandakanga ndinazvo, Nokuti ndakachengeta zvirevo zvenyu.
57. Jehovha ndiye mugove wangu; Ndakati, ndichachengeta mashoko enyu.
58. Ndakakumbira chiso chenyu nomoyo wangu wose; Ndinzwirei nyasha, sezvinoreva shoko renyu.
59. Ndakafunga nzira dzangu, Ndikadzorera tsoka dzangu kuzvipupuriro zvenyu.
60. Ndakakurumidza, handina kunonoka Kuchengeta mirairo yenyu.
61. Mabote avakaipa akandimonera; Asi handina kukanganwa murau Venyu.
62. Ndichamuka pakati pousiku kuti ndikuvongei Pamusoro pezvamakatonga zvakarurama.
63. Ndiri shamwari yavose vanokutyai, Neyavanochengeta zvirevo zvenyu.
64. Jehovha, pasi pazere nengoni dzenyu; Ndidzidzisei mitemo yenyu.
65. Makaitira muranda wenyu zvakanaka, Jehovha, sezvinoreva shoko renyu.
66. Ndidzidzisei ungwaru hwakanaka nenjere; Nokuti ndakatenda mirairo yenyu.
67. Ndakati ndichigere kutambudzika ndikarashika; Asi zvino ndinochengeta shoko renyu.
68. Imi makanaka, uye munoita zvakanaka; Ndidzidzisei mitemo yenyu.
69. Vanozvikudza vakandipomera nhema; Ndichachengeta zvirevo zvenyu nomoyo wangu wose.
70. moyo wavo wakakora samafuta; Asi ini ndinofarira murau wenyu kwazvo.
71. Zvakanga zvakanaka kuti nditambudzike; Kuti ndidzidze mitemo yenyu.
72. Murau womuromo wenyu wakanaka kwandiri Kukunda zviuru zvamazana zvendarama nesirivha.
73. Maoko enyu akandiita nokundisimbisa; Ndipei kunzwisisa, kuti ndidzidze mirairo yenyu.
74. Vanokutyai vachandiona ndokufara; Nokuti ndakatarira shoko renyu.
75. Ndinoziva, Jehovha, kuti zvamakatonga zvakarurama, Uye kuti makanditambudza nokutendeka.
76. Ndinokumbira kuti tsitsi dzenyu dzindinyaradze, Sezvamakareva kumuranda wenyu.
77. Unyoro hwenyu ngabwuuye kwandiri, kuti ndirarame; Nokuti murau wenyu ndiwo mufaro wangu mukuru.
78. Vanozvikudza ngavanyadziswe; nokuti vakandiitira zvakaipa ndisina mhosva; Asi ndichafungisisa zvirevo zvenyu.
79. Vanokutyai ngavadzokere kwandiri, Vagoziva zvipupuriro zvenyu.
80. moyo wangu ngaururame pamitemo yenyu; Kuti ndirege kunyadziswa.
81. Mweya wangu unopanga kuponesa kwenyu; Asi ndinotarira shoko renyu.
82. Meso angu anopera nokutsvaka shoko renyu, Ndichiti, "Muchandinyaradza rinhiko?"
83. Nokuti ndava sehombodo iri muutsi; Kunyange zvakadaro handikanganwi mitemo yenyu.
84. Mazuva omuranda wenyu manganiko? Muchatonga rinhiko vanonditambudza?
85. Vanozvikudza vakandicherera hunza, Ivo vasingateereri murau wenyu.
86. Mirairo yenyu yose yakatendeka; Vanonditambudza ndisina mhosva; ndibatsirei imi.
87. Vakanga voda kundiparadza pasi; Asi handina kusiya zvirevo zvenyu.
88. Ndiponesei nokuda kwounyoro hwenyu; Naizvozvo ndichachengeta chipupuriro chomuromo wenyu.
89. Shoko renyu rakasimba kudenga Nokusingaperi, Jehovha.
90. Kutendeka kwenyu kunosvika kumarudzi namarudzi; Imi makasimbisa pasi, panoramba pagere.
91. Zvinoramba zvigere nanhasi sezvamakatema; Nokuti zvinhu zvose varanda venyu.
92. Dai murau wenyu usina kuva mufaro wangu mukuru, Ndingadai ndakaparara nedambudziko rangu.
93. Handingatongokanganwi zvirevo zvenyu; Nokuti makandiponesa nazvo.
94. Ndiri wenyu, ndiponesei; Nokuti ndakatsvaka zvirevo zvenyu.
95. Vakaipa vakandigarira kuti vandiparadze; Asi ndichafunga zvipupuriro zvenyu.
96. Ndakaona kuguma kwezvose zvakakwana, Asi murayiro wenyu mupamhi kwazvo.
97. Haiwa, ndinoda murau wenyu seiko! Ndicho chandinofungisisa zuva rose.
98. Mirairo yenyu inondiita akachenjera kupfuura vavengi vangu; Nokuti inogara neni nokusingaperi.
99. Ndine njere kupfuura vadzidzisi vangu vose; Nokuti zvipupuriro zvenyu ndizvo zvandinofungisisa.
100. Ndinonzwisisa kupfuura vakakwegura, Nokuti ndakachengeta zvirevo zvenyu.
101. Ndakadzora tsoka dzangu panzira dzose dzakaipa; Kuti ndichengete shoko renyu.
102. Handina kutsauka pane zvamatonga; Nokuti makandidzidzisa.
103. Mashoko enyu anonaka seiko mumukanwa mangu! Zvirokwazvo, anokunda uchi mumuromo mangu!
104. Pazvirevo zvenyu ndinowana njere; Saka ndinovenga nzira dzose dzenhema.
105. Shoko renyu ndiwo mwenje wetsoka dzangu, Nechiedza panzira yangu.
106. Ndakapika, ndikazvisimbisa, Kuti ndichachengeta zvamakatonga zvakarurama.
107. Ndinotambudzika kwazvo; Ndiponesei, Jehovha, neshoko renyu.
108. Gamuchirai henyu Jehovha ndizvo zvandinokumbira zvipo zvomuromo wangu zvandinopa nomoyo wangu, Mundidzidzise zvamakatonga.
109. Mweya wangu unongosiva muruoko rwangu; Kunyange zvakadaro handikanganwi murau wenyu.
110. Vakaipa vakanditeyera musungo; Kunyange zvakadaro handina kutsauka pazvirevo zvenyu.
111. Zvipupuriro zvenyu ndakazviita nhaka yangu nokusingaperi; Nokuti ndizvo zvinofadza moyo wangu.
112. Ndakarerekera moyo wangu kuti uite mitemo yenyu, Nokusingaperi, kusvikira pakuguma.
113. Ndinovenga vane moyo miviri; Asi ndinoda murau wenyu.
114. Imi muri chivando changu nenhovo yangu; Ndinotarira shoko renyu.
115. Ibvai kwandiri, imi munoita zvakaipa; Kuti ndichengete mirairo yaMwari wangu.
116. Nditsigirei sezvinoreva shoko renyu, kuti ndirarame; Kuti ndirege kunyadziswa pakutarira kwangu.
117. Nditsigirei, ndichengetwe, Ndigoramba ndichirangarira mitemo yenyu.
118. Makazvidza vose vanotsauka pamitemo yenyu; Nokuti kunyengera kwavo inhema.
119. Vakaipa vose vapasi munovagumisa sefuro; Saka ndinoda zvipupuriro zvenyu.
120. Nyama yangu inobvunda nokukutyai; Ndinotya zvamakatonga.
121. Ndakaita zvakatongwa nezvakarurama; Musandiisa kuvamanikidzi vangu.
122. Ivai rubatso rwomuranda wenyu kuti ndiitirwe zvakanaka, Vanozvikudza ngavarege kundimanikidza.
123. Meso angu apera nokutsvaka kuponesa kwenyu, Neshoko renyu rakarurama.
124. Itirai muranda wenyu nounyoro hwenyu, Mundidzidzise mitemo yenyu.
125. Ndiri muranda wenyu, ndipei njere; Kuti ndizive zvipupuriro zvenyu.
126. Inguva yaJehovha yokubata nayo; Nokuti vakaputsa murau wenyu.
127. Saka ndinoda mirairo yenyu Kupfuura ndarama, zvirokwazvo, kupfuura ndarama yakaisvonaka.
128. Saka ndinoti, zvirevo zvenyu zvose pamusoro pezvose zvakarurama; Ndinovenga nzira dzose dzenhema.
129. Zvipupuriro zvenyu zvinoshamisa; Saka mweya wangu unozvichengeta.
130. Kuzarurwa kwamashoko enyu kunopa chiedza; Kunopa njere vasina mano.
131. Ndakashamisa muromo wangu kwazvo, ndikatakwaira; Nokuti ndakashuva mirairo yenyu.
132. Ringirirai kwandiri, mundinzwire nyasha, Sezvamunoitira vanoda zita renyu.
133. Simbisirai kutsika kwangu mushoko renyu; Zvakaipa ngazvirege kutongova nesimba pamusoro pangu.
134. Ndidzikunurei pakumanikidza kwomunhu; Naizvozvo ndichachengeta zvirevo zvenyu.
135. Chiso chenyu ngachivhenekere muranda wenyu; Mundidzidzise mitemo yenyu.
136. Nzizi dzemvura dzinoyerera pameso angu, Nokuti havachengeti murau wenyu.
137. Imi makarurama, Jehovha, Nezvamakatonga zvakaruramawo.
138. Makaraira zvipupuriro zvenyu nokururama Uye nokutendeka kukuru.
139. Kushingaira kwangu kwakandipedza, Nokuti vadzivisi vangu vakakangwanwa mashoko enyu.
140. Shoko renyu rakaisvonatswa; Saka muranda wenyu anorida.
141. Ndiri muduku, ndakazvidzwa; Asi handikanganwi zvirevo zvenyu.
142. Kururama kwenyu ndiko kururama kusingaperi, Nomurau wenyu izvokwadi.
143. Nhamo nokumanikidzwa zvakandibata; Asi mirairo yenyu ndiwo mufaro wangu mukuru.
144. Zvipupuriro zvenyu zvakarurama nokusingaperi; Ndipei njere, ndigorarama.
145. Ndakadana nomoyo wangu wose; ndipindurei, Jehovha; Ndichachengeta mitemo yenyu.
146. Ndakadana kwamuri; ndiponesei, Ndigochengeta zvipupuriro zvenyu.
147. Ndakatangira mambakwedza ndikadana; Ndakatarira mashoko enyu.
148. Meso angu akatangira nguva dzousiku, Kuti ndifungisise shoko renyu.
149. Inzwai inzwi rangu nokuda kwounyoro hwenyu; Ndiponesei Jehovha, sezvinoreva zvamakatonga.
150. Vanotevera zvakaipa voswedera pedo; Vari kure nomurau wenyu.
151. Imi muri pedo, Jehovha; Mirairo yenyu izvokwadi.
152. Kubva kare ndakaziva nezvipupuriro zvenyu Kuti makazviteya nokusingaperi.
153. Tarirai dambudziko rangu, mundirwire; Nokuti handikanganwi murau wenyu.
154. Ndireverei mhosva yangu, mundidzikunure; Ndiponesei sezvinoreva shoko renyu.
155. Kuponeswa kuri kure navakaipa; Nokuti havatsvaki mitemo yenyu.
156. Ngoni dzenyu izhinji, Jehovha; Ndiponesei sezvinoreva zvamakatonga.
157. Vatambudzi vangu navadzivisi vangu vazhinji; Kunyange zvakadaro handina kutsauka pazvipupuriro zvenyu.
158. Ndakaona vanyengedzeri, ndikavasema; Nokuti havana kuchengeta shoko renyu.
159. Fungai kuti ndinoda zvirevo zvenyu; Ndiponesei, Jehovha, nokuda kwounyoro hwenyu.
160. Unganidzo yeshoko renyu izvokwadi; Zvose zvamakatonga, zvakarurama, zvinogara nokusingaperi.
161. Machinda akanditambudza ndisina mhosva; Asi moyo wangu unotya shoko renyu.
162. Ndinofarira shoko renyu kwazvo, Somunhu awana zvizhinji zvakapambwa.
163. Nhema ndinodzivenga nokudzisema; Asi murau wenyu ndinouda.
164. Ndinokurumbidzai kanomwe pazuva, Nokuda kwezvakarurama zvamakatonga.
165. Vanoda murau wenyu vane rugare rukuru; Hapana chinovagumbusa.
166. Ndakatarira kuponesa kwenyu, Jehovha, Ndikaita mirairo yenyu.
167. Mweya wangu wakachengeta zvipupuriro zvenyu; Ndinozvida kwazvo.
168. Ndakachengeta zvirevo zvenyu nezvipupuriro zvenyu; Nokuti nzira dzangu dzose dziri pamberi penyu.
169. Kudana kwangu ngakusvike pamberi penyu, Jehovha; Ndipei njere sezvinoreva shoko renyu.
170. Kukumbira kwangu ngakusvike pamberi penyu; Ndirwirei sezvinoreva shoko renyu.
171. Miromo yangu ngairumbidze; Nokuti munondidzidzisa mitemo yenyu.
172. Rurimi rwangu ngaruimbe shoko renyu; Nokuti mirairo yenyu yose yakarurama.
173. Ruoko rwenyu ngarundibatsire; Nokuti ndakasanangura zvirevo zvenyu.
174. Ndakashuva kuponesa kwenyu, Jehovha; Murau wenyu ndiwo mufaro wangu mukuru.
175. Mweya wangu ngaurarame, ugokurumbidzai; Nezvamakatonga ngazvindibatsire.
176. Ndakadzungaira segwai rakarashika; tsvakai muranda wenyu; Nokuti handikanganwi mirairo yenyu.

  Psalms (119/150)