Psalms (117/150)  

1. Rumbidzai Jehovha, imi ndudzi dzose dzavanhu, Mukudzei, imi vanhu vose.
2. Nokuti ngoni dzake kwatiri ihuru; Kutendeka kwaJehovha kunogara nokusingaperi. Hareruya!

  Psalms (117/150)