Psalms (115/150)  

1. Isu kwete, Jehovha, isu kwete, Asi zita renyu ngarikudzwe, Nokuda kwengoni dzenyu, uye nokuda kwokutendeka kwenyu.
2. Vahedheni vachareverei, vachiti, "Ko Mwari wavo zvino uripi?"
3. Asi Mwari wedu ari kudenga-denga; Akaita zvose zvaakada.
4. Zvifananidzo zvavo sirivha nendarama, Basa ramaoko avanhu.
5. Zvinemiromo, asi hazvitauri; nameso zvinawo, asi hazvioni;
6. Zvinenzeve, asi hazvinzwi; Nemhino zvinadzo, asi hazvinhuwidzi;
7. zvina maoko, asi hazvibati; Namakumbo zvinawo, asi hazvifambi; Hazvitauri napahuro pazvo.
8. Ivo vanozviita vachafanana nazvo; Zvirokwazvo, navose vanovimba nazvo.
9. lwe Isiraeri, vimba naJehovha; Ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo.
10. Iwe imba yaAroni, vimba naJehovha; Ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo.
11. Imi munotya Jehovha, vimbai naJehovha; Ndiye mubatsiri wavo nenhovo yavo.
12. Jehovha akatirangarira; iye achatiropafadza; Acharopafadza imba yaIsiraeri, Acharopafadza imba yaAroni.
13. Acharopafadza vanotya Jehovha, Vaduku navakuru vose.
14. Jehovha acharamba achikuwanzai, Imi navana venyu.
15. Imi makaropafadzwa naJehovha, Iye akaita kudenga napasi.
16. Kudenga-denga ndiko kudenga-denga kwaJehovha; Asi pasi akapa vanakomana vavanhu.
17. Vakafa havarumbidzi Jehovha, Kunyange ani naani anoburukira kwakanyarara;
18. Asi isu hedu tichakudza Jehovha Kubva panguva ino kusvika pakusingaperi. Hareruya!

  Psalms (115/150)