Psalms (114/150)  

1. Pakubuda kwaIsiraeri Imba yaJakobho ichibuda pakati pavanhu vakanga vanorumwe rurimi;
2. Judha akaitwa imba yake tsvene, Nalsiraeri ushe hwake.
3. Gungwa rakazviona, rikatiza; Jorodhani rwakadzokera shure.
4. Makomo akapembera samakondobwe, Nezvikomo samakwayana.
5. Unonzweiko iwe gungwa, zvaunotiza iwe? Newe Jorodhani, zvaunodzokera shure?
6. Nemi makomo, zvamunopembera samakondobwe; Nemi zvikomo, samakwayana?
7. Bvunda iwe pasi, pamberi paShe, Pamberi paMwari waJakobho;
8. Iye akashandura dombo, rikava dziva remvura,

  Psalms (114/150)