Psalms (113/150)  

1. Hareruya! Rumbidzai, imi varanda vaJehovha, Rumbidzai zita raJehovha.
2. Zita raJehovha ngarikudzwe Kubva panguva ino kusvikira pakusingaperi.
3. Kubva pakubuda kwezuva kusvikira pakuvira kwaro Zita raJehovha rinofanira kurumbidzwa.
4. Jehovha uri kumusoro kwavahedheni vose, Nokubwinya kwake kumusoro kwokudenga-denga.
5. Ndianiko akafanana naJehovha Mwari wedu, Iye anogara kumusoro,
6. Iye anozvidukupisa kuti aone Zviri kudenga napasi?
7. Anosimudza murombo abve muguruva, anomumutsa abve padurunhuru;
8. Kuti amugarise pamwechete namachinda, Iwo machinda avanhu vake.
9. Anogarisa mukadzi asingabereki mumba,ave mai vanofara navana. Hareruya

  Psalms (113/150)