Proverbs (19/31)  

1. Murombo, anofamba muzvokwadi yake, Anopfuura ane miromo isakarurama, iri benzi.
2. Uye, kushingaira kusine zivo hakuna kunaka; Anokurumidza namakumbo ake anorasha nzira.
3. Upenzi hwomunhu hunokanganisa nzira yake; moyo wake unotsamwira Jehovha.
4. fuma inouyisa shamwari zhinji; Asi murombo anosiyiwa neshamwari yake.
5. Chapupu chenhema hachingakoni kurohwa; Anoreva nhema haangapukunyuki.
6. Vazhinji vachatsvaka nyasha yomunhu anopavhurira; Munhu mumwe nomumwe ishamwari yoanopa zvipo.
7. Hama dzose dzomurombo dzinomuvenga; Zvikuru shamwari dzake dzinoparadzana naye! Anovatevera namashoko, asi vaenda!
8. Anowana huchenjeri, anoda hupenyu hwake; Anochengeta njere, achawana zvakanaka.
9. Chapupu chenhema hachingakoni kurohwa; Anoreva nhema achaparadzwa.
10. Kugara pakati pezvakanaka hazvifaniri benzi; Ndoda sei kuti muranda ave ishe wamachinda.
11. Kungwara kwomunhu kunodzora kutsamwa kwake; Kukudzwa kwake ndiko kukanganwira kudarika kwomumwe.
12. Kutsamwa kwamambo kwakafanana nokuomba kweshumba; Asi nyasha dzake dzakaita sedova riri pauswa.
13. Mwanakomana benzi inhamo yababa vake; Uye kukakavara kwomukadzi kudonha kusingaperi kwemvura.
14. Dzimba nefuma inhaka inobva kuna madzibaba; Asi mukadzi akangwara anobva kuna Jehovha.
15. Usimbe hunowisira munhu pahope huru; Munhu asingabati achafa nenzara.
16. Anochengeta murayiro, anochengeta upenyu hwake; Asi asina hanya nenzira dzake achafa.
17. Anonzwira varombo tsitsi, anoposana naJehovha; Achamuripira basa rake rakanaka.
18. Ranga mwanakomana wako, nokuti tariro ichipo; Usatsvaka kumuuraya.
19. Munhu ane hasha zvikuru acharohwa; Nokuti kana uchimurwira, unongozvinyanyisa.
20. Teerera kana uchirairirwa, unzwe kana uchidzidziswa, Kuti pashure ugova wakachenjera.
21. Mumoyo womunhu mune ndangariro zhinji; Asi kurairira kwaJehovha ndiko kuchamira.
22. Munhu anodikanwa nokuda kwounyoro hwake; Murombo urinani pamurevi wenhema.
23. Kutya Jehovha kunoisa kuupenyu; Unako, uchavata zvakanaka, Haangavingiwi nezvakaipa.
24. Simbe inopinza ruoko rwayo mundiro, isingadi kutongorudzosera kumuromo wayozve..
25. Rova mudadi, ipapo asina mano achazvingwarira; Raira ane njere, ipapo achanzwisisa zivo.
26. Anoitira baba vake simba, nokudzinga mai vake, Mwanakomana unonyadzisa nokuita zvinonyadza.
27. Mwanakomana wangu, rega kuteerera kana uchidzidziswa, Kana uchida hako kutsauka pamashoko ezivo.
28. Chapupu chisina maturo chinodada nokururama; Muromo wavakaipa unomedza zvakaipa.
29. Kutongwa kwakagadzirirwa vadadi; Neshamhu misana yamapenzi.

  Proverbs (19/31)