Proverbs (12/31)  

1. Anoda kurairirwa, anoda zivo; Asi anovenga kurairwa ibenzi.
2. Munhu akanaka achawana nyasha kuna Jehovha, Asi achapa mhosva munhu ana mano akaipa.
3. Munhu haangasimbiswi nezvakaipa; Asi mudzi wowakarurama haungazununguswi.
4. Mukadzi anoita zvakanaka, ikorona yomurume wake; Asi anonyadzisa, wakaita sezvakaora pamapfupa ake.
5. Mifungo yowakarurama yakarurama; Asi mano avakaipa anonyengedzera.
6. Mashoko avakaipa ndookuvandira ropa; Asi muromo wavakarurama uchavarwira.
7. Vanhu vakaipa vanotsindikirwa, havachipo; Asi imba yavakarurama icharamba imire.
8. Munhu acharumbidzwa zvakaenzana nouchenjeri hwake; Asi ane moyo akatsauka, achazvidzwa.
9. Munhu anoninipiswa, ane muranda hake, Anopfuura anozvikudza, asina zvokudya.
10. Akarurama ane hanya noupenyu hwechipfuwo chake; Asi tsitsi dzowakaipa ihasha.
11. Anorima munda wake, achava nezvokudya zvizhinji; Asi anotevera zvisina maturo, anoshaiwa njere.
12. Akaipa anopanga zvaangapamba kuna vakashata; Asi mudzi wavakaipa unobereka zvibereko.
13. Pakudarika kwemiromo panomusungo wavakaipa; Asi akarurama achabuda panhamo
14. Munhu achagutiswa nezvakanaka zvinobva pazvibereko zvomuromo wake; Uye munhu achadzoserwa zvaakaita namaoko ake.
15. Nzira yebenzi yakanaka pakuona kwake; Asi akachenjera anoteerera kana achirairwa.
16. Kutsamwa kwebenzi kunozikanwa pakarepo; Asi akachenjera anovanza kunyadziswa kwake
17. munhu anoreva zvokwadi anoparidza zvakarurama; Asi chapupu chenhema chinoparidza kunyengedzera.
18. Mumwe ariko anotaura nokusarangarira zvinobaya somunondo; Asi rurimi rwowakachenjera runoporesa.
19. Muromo wezvokwadi uchasimbiswa nokusingaperi; Asi rurimi rune nhema runongogara chinguva chiduku.
20. Kunyengedzera kuri mumoyo yavanofunga mano akaipa, Asi vanorairira zvorugare vanomufaro.
21. Akarurama haangatongowirwi nechakaipa; Asi vakaipa vachazadzwa nezvakashata.
22. Miromo, ine nhema, inonyangadza Jehovha; Asi vanoita nokutendeka vanomufadza.
23. Munhu akachenjera anovanza zivo; Asi moyo yamapenzi inoparidza upenzi.
24. Ruoko rwavasine usimbe ruchabata ushe; Asi vane usimbe vachabatiswa chibharo.
25. Kutambudzika pamoyo womunhu kunouremedza; Asi shoko nyoro rinoufadza.
26. Akarurama anoperekedza wokwake zvakanaka; Asi nzira yowakaipa inovarashisa.
27. Simbe haibati mhuka yayamutsa, Asi kusava neusimbe ifuma yomunhu.
28. Panzira yakarurama ndipo panoupenyu; Kwainoenda hakuna rufu.

  Proverbs (12/31)