Numbers (34/36)  

1. Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati,
2. "Raira vana vaIsiraeri, uti kwavari, `Kana masvika munyika yeKenani, (ndiyo nyika ichava nhaka yenyu, iyo nyika yeKenani, kusvikira kumiganhu yayo,)
3. rutivi rwenyu rwezasi runofanira kutanga murenje reZini ruchienda nokurutivi rweEdhomu; muganhu wenyu wezasi uchatanga pamuuyu weGungwa roMunyu, uchienda kumabvazuva;
4. zvino muganhu wenyu upote nechezasi kwegomo reAkirabhimu, ndokupfuurira kuZini, ugobuda nechezasi kweKadheshi-bharinea; zvino upfuure kuHazari-adhari, ugondosvika Azimoni;
5. zvino muganhu unofanira kupota uchitanga paAzimoni, kusvika kurukova rweIjipiti, ndokubuda paGungwa.
6. Muganhu wenyu wokumavirazuva ndiro Gungwa Guru nenyika yaro; ndiwo muganhu wokumavirazuva.
7. Ndiwo muganhu wenyu wokumusoro: Kubva paGungwa Guru munofanira kutara muganhu wenyu kusvika pagomo reHori;
8. kubva paHori munofanira kutara muganhu wenyu kusvika pavanopinda paHamati, muganhu ugondogumira paZedhadhi.
9. Zvino muganhu upfuurire kusvika paZifuroni, ugondoguma paHazari-enani; ndiwo muganhu wenyu wokumusoro.
10. Munofanira kutarawo muganhu wenyu wokumabvazuva, kubva paHazari-enani kusvika paShefami.
11. Kubva paShefami muganhu uburukire Ribhira, kumabvazuva kweAini; zvino muganhu uburuke, ugondosvika kurutivi rwegungwa reKinereti kumabvazuva;
12. zvino muganhu uburukire kuJorodhani, ugondoguma paGungwa roMunyu; ndiyo ichava nyika yenyu nemiganhu yayo kunhivi dzose.' "
13. Mozisi akaraira vana vaIsiraeri, akati, "Ndiyo nyika yamuchapiwa nemijenya ive nhaka yenyu, yakarairwa naJehovha kuti ipiwe marudzi mapfumbamwe nehafu;
14. nokuti rudzi rwavana vaRubheni, nedzimba dzamadzibaba avo, norudzi rwavana vaGadhi, nedzimba dzamadzibaba avo, vatopiwa havo, nehafu yorudzi rwaManase vatopiwa havo nhaka yavo;
15. marudzi awa maviri nehafu akapiwa nhaka yawo nechemhiri kwaJoroclhani paJeriko, kumabvazuva kunobuda zuva nako."
16. Zvino Jehovha akataura naMozisi, akati,
17. "Ndiwo mazita avarume vanofanira kukugoverai nyika kuti ive nhaka yenyu: Ereazari mupirisiti, naJoshua, mwanakomana waNuni.
18. Munofanira kutsaurawo muchinda mumwe kurudzi rumwe norumwe kugovera nyika ive nhaka yenyu.
19. Ndiwo mazita avarume ivavo: Kurudzi rwaJudha, Karebhu, mwanakomana waJefune;
20. kurudzi rwavana vaSimiyoni, Shemueri, mwanakomana waAmihudhi;
21. kurudzi kwaBhenjamini, Eridhadhi, mwanakomana waKisironi;
22. kurudzi rwavaDhani, muchinda Bhuki, mwanakomana waJogiri;
23. kuvana vaJosefa, kurudzi rwavana vaManase, muchinda Hanieri, mwanakomana waEfodhi;
24. kurudzi rwavana vaEfuremu, muchinda Kemueri, mwanakomana waShifitani;
25. kurudzi rwavana vaZebhuruni, muchinda Erizafani, mwanakomana waAzani ;
26. kurudzi rwavana vaIsakari, muchinda Patieri, mwanakomana waAzani,
27. kurudzi rwavana vaAsheri, muchinda Ahihudhi, mwanakomana waSheromi;
28. kurudzi rwavana vaNafutari, muchinda Pedhaheri, mwanakomana waAmihudhi."
29. Ndivo vakarairwa naJehovha kuti vagovere nyika yeKenani, ive nhaka yavana vaIsiraeri.

  Numbers (34/36)