Numbers (29/36)  

1. "Nomwedzi wechinomwe, nezuva rokutanga romwedzi, munofanira kuita ungano tsvene; hamufaniri kubata mabasa avaranda naro; rinofanira kuva kwamuri zuva rokuridza hwamanda naro.
2. Munofanira kuuya nechipiriso chinopiswa, chive chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha, zvinoti: Nzombe imwe duku, negondohwe rimwe, namakwayana amakondohwe manomwe, egore rimwe, asina kuremara;
3. nechipiriso chazvo choupfu, choupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, zvegumi zvitatu panzombe, nezvegumi zviviri pagondohwe,
4. nechegumi chimwe pagwayana rimwe nerimwe ramakwayana manomwe;
5. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi, chokuyananisira nacho;
6. kunze kwechipiriso chinopiswa pakugara kwomwedzi, nechipisiro chacho choupfu, nechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa, sezvakarairwa; chive chinonhuwira zvakanaka, chive chipiriso chinopisirwa Jehovha.
7. "Nezuva regumi romwedzi wechinomwe munofanira kuita ungano tsvene; munofanira kuchema pamweya yenyu; musatongobata basa.
8. Asi munofanira kuuya nechipiriso chokupisira Jehovha, chive chinonhuwira zvakanaka, zvinoti: Nzombe imwe duku, negondohwe rimwe, namakwayana amakondohwe manomwe egore rimwe; zvive zivisina kuremara kwamuri;
9. nechipiriso chazvo choupfu, choupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta; zvegumi zvitatu panzombe, nezvegumi zviviri pagondohwe rimwe;
10. nechegumi chimwe pagwayana rimwe nerimwe ramakwayana manomwe,
11. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chezvivi chokuyananisira nacho, nechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa.
12. Nezuva regumi namashanu romwedzi wechinomwe munofanira kuita ungano tsvene; hamufaniri kubata basa ravaranda naro; munofanira kuitira Jehovha mutambo wamazuva manomwe.
13. Munofanira kuuya nechipiriso chinopiswa, chipiriso chinopiswa nomoto, chive chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha, zvinoti: Nzombe duku dzine gumi nenhatu, namakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe; zvive zvisina kuremara;
14. nechipiriso chazvo choupfu, choupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta; zvegumi zvitatu panzombe imwe neimwe panzombe dzine gumi nenhatu, nezvegumi zviviri pagondohwe rimwe nerimwe pamakondohwe maviri;
15. nechegumi chimwe pagwayana rimwe nerimwe pamakwayana ane gumi nemana
16. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nechipiriso chacho chinodururwa.
17. "Nezuva repiri munofanira kuuya nenzombe duku dzine gumi nembiri, namakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe asina kuremara.
18. Nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa zvenzombe, namakondohwe namakwayana, zvakaenzana nokuwanda kwazvo, sezvakarairwa;
19. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose; nechipiriso chacho choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa.
20. "Nezuva retatu munofanira kuuya nenzombe duku dzine gumi neimwe, namakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe, asina kuremara;
21. nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa zvenzombe, namakondohwe, namakwayana, zvakaenzana nokuwanda kwazvo, sezvakarairwa;
22. nenhongo imwe yembudzi chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nechipiriso chacho chinodururwa.
23. "Nezuva rechina munofanira kuuya nenzombe duku dzine gumi, namakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe, asina kuremara;
24. nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa, zvenzombe, namakondohwe, namakwayana, zvakaenzana nokuwanda kwazvo, sezvakarairwa;
25. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nechipiriso chacho chinodururwa.
26. "Nezuva reshanu munofanira kuuya nenzombe duku pfumbamwe, nemakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe asina kuremara;
27. nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa, nenzombe, namakondohwe namakwayana, zvakaenzana nokuwanda kwazvo,, sezvakarairwa;
28. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nechipiriso chacho chinodururwa.
29. "Nezuva retanhatu munofanira kuuya nenzombe sere, namakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe, asina kuremara;
30. nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa, zvenzombe, namakondohwe, namakwayana, zvakaenzana nokuwanda kwazvo, sezvakarairwa;
31. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nezvipiriso zvacho zvinodururwa.
32. Nezuva rechinomwe munofanira kuuya nenzombe duku nomwe, namakondohwe maviri, namakwayana amakondohwe ane gumi namana egore rimwe, asina kuremara;
33. nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa, zvenzombe, namakondohwe, namakwayana, zvakaenzana nokuwanda kwazvo, sezvakarairwa;
34. nenhongo imwe yembudzi, chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nechipiriso chacho chinodururwa.
35. "Nezuva rorusere munofanira kuita ungano tsvene; hamufaniri kubata basa ravaranda naro.
36. Asi munofanira kuuya nechipiriso chinopiswa, chipiriso chinopiswa nomoto, chive chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha, zvinoti: Nzombe imwe duku, negondohwe rimwe, namakwayana amakondohwe manomwe egore rimwe, asina kuremara;
37. nechipiriso chazvo choupfu, nezvipiriso zvazvo zvinodururwa, zvenzombe, namakondohwe, namakwayana, zvinofanira kuenzana nokuwanda kwazvo, sezvakarairwa,
38. nenhongo imwe yembudzi chive chipiriso chezvivi; kunze kwechipiriso chinopiswa nguva dzose, nechipiriso chacho choupfu, nechipiriso chacho chinodururwa.
39. "Ndizvo zvamunofanira kuuya nazvo kuna Jehovha pamitambo yenyu yakatarwa, kunze kwemhiko dzenyu, nezvipo zvokuda kwenyu, zvive zvipiriso zvenyu zvinopiswa, nezvipiriso zvenyu zvoupfu, nezvipiriso zvenyu zvinodururwa, nezvipiriso zvenyu zvokuyananisa."
40. Mozisi akaudza vana valsiraeri zvose zvakanga zvarairwa Mozisi naJehovha.

  Numbers (29/36)