Leviticus (3/27)  

1. "Kana chipo chake chiri chibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, kana achiuya nemombe, kana iri nzombe kana hadzi, ngaauye nechisina mhosva pamberi paJehovha.
2. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chake, achiuraye pamukova wetende rokusangana, vanakomana vaAroni, vapirisiti, vagosasa ropa pamusoro pearitari kunhivi dzose.
3. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, chokuti mafuta anofukidza ura, namafuta ose ari paura,
4. netsvo mbiri, namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwechete netsvo.
5. Ipapo vanakomana vaAroni vanofanira kuzvipisa paaritari pamusoro pechipiriso chinopiswa, chiri pamusoro pehuni dziri pamoto; kuti chive chipiriso chinopiswa chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha.
6. "Kana chipo chake chechibayiro chezvipiriso zvokuyananisa chiri chezvipfuwo zviduku, kana uri mukono kana hadzi, ngaauye nechisina mhosva.
7. Kana achiuya negwayana rechipiriso chake, ngaauye naro pamberi paJehovha,
8. zvino aise ruoko rwake pamusoro pechipo chake, ndokuchiuraya pamberi petende rokusangana, vanakomana vaAroni vagosasa ropa racho pamusoro pearitari panhivi dzose.
9. Zvino ngaape Jehovha chipiriso chinoitwa pamoto pachibayiro chezvipiriso zvokuyananisa, chokuti mafuta aro nebhemhe rose, azvibvise pedo nomusana, namafuta anofukidza ura, namafuta ose ari pamusoro peura,
10. netsvo mbiri, namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, ngaazvibvise pamwechete netsvo.
11. Ipapo mupirisiti ngaazvipise pamusoro pearitari; ndizvo zvokudya zvechipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto.
12. "Kana chipo chake chiri chembudzi, ngaauye nayo pamberi paJehovha;
13. zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wayo, aiuraye pamberi petende rokusongana; vanakomana vaAroni vagosasa ropa rayo pamusoro pearitari kunhivi dzose.
14. Zvino ngaape zvimwe zvazvo chive chipo chake, chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto; zvinoti mafuta anofukidza ura, namafuta ose ari pamusoro peura,
15. netsvo mbiri, namafuta ari pamusoro padzo, ari pachiuno, namafuta ari pamusoro pechiropa, azvibvise pamwechete netsvo.
16. Zvino mupirisiti ngaazvipise pamusoro pearitari; ndizvo zvokudya zvechipiriso chinoitwa nomoto, zvive zvinonhuwira zvakanaka; mafuta ose ndeaJehovha.
17. Ngauve murayiro usingaperi kusvikira kumarudzi enyu ose padzimba dzenyu dzose, kuti murege kudya mafuta neropa."

  Leviticus (3/27)