Leviticus (2/27)  

1. "Kana munhu achiuya kuna Jehovha nechipo choupfu, chipo chake ngachive choupfu hwakatsetseka; zvino ngaadire mafuta pamusoro pacho, agoisawo zvinonhuwira pamusoro pacho.
2. Ipapo ngaachiise kuvanakomana vaAroni, vapirisiti; iye atsamure tsama yake imwe youpfu hwakatsetseka namafuta nezvinonhuwira zviripo, mupirisiti agozvipisa paaritari, chive chokurangaridza chipo icho, chipiriso chakaitwa nomoto, chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha.
3. Zvakasara pachipiriso choupfu zvichava zvaAroni navanakomana vake; icho chinhu chitsvene-tsvene pakati pezvipiriso zvaJehovha zvakaitwa nomoto.
4. "Kana achiuya nechipo choupfu chakabikwa muchoto, ngachive chezvingwa zvisina kuviriswa zvoupfu hwakatsetseka, hwakakanyiwa namafuta, nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazodzwa mafuta.
5. Kana chipo chako chiri chipiriso choupfu chakabikwa mugango, ngachive choupfu hwakatsetseka, husina kuviriswa., hwakakanyiwa namafuta.
6. Unofanira kuchimedura, nokudira mafuta pamusoro pacho; ndicho chipiriso choupfu.
7. Kana chipo chako chiri chipiriso choupfu chakabikwa muhari, ngachiitwe noupfu hwakatsetseka namafuta.
8. Unofanira kuuya kuna Jehovha nechipiriso choupfu chakaitwa nezvinhu izvi; ngachipiwe mupirisiti, iye agochiisa paaritari.
9. Zvino mupirisiti ngaatsamure pachipiriso choupfu chokurangaridza chacho, achipisire pamusoro pearitari, icho chipiriso chinoitwa nomoto, chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha.
10. Zvakasara pachipiriso choupfu ngazvive zvaAroni navanakomana vake; icho chinhu chitsvene-tsvene pakati pezvipiriso zvaJehovha zvinoitwa nomoto.
11. Chipiriso chipi nechipi choupfu chamunouya nacho kuna Jehovha ngachirege kuitwa nembiriso, nokuti hamufaniri kupisira Jehovha chipiriso chinoitwa nomoto chine mbiriso kana uchi.
12. Mungazvivigira Jehovha zviri zvipiriso zvezvitsva zvenyu, asi ngazvirege kuiswa paaritari kuti zvive zvinonhuwira zvakanaka.
13. Zvipiriso zvako zvose zvoupfu unofanira kuzvirunga nomunyu; usarega kuisa munyu wesungano yaMwari wako pachipiriso chako choupfu, asi uise munyu pazvipiriso zvako zvose.
14. "Kana uchivigira Jehovha chipiriso choupfu chezvitsva, uuye nehura dzezviyo dzakakangiwa pamoto, zviyo zvakatswiwa zvehura itsva, chive chipiriso choupfu chezvitsva.
15. Unofanira kuisa mafuta pamusoro pacho, nokuisawo mafuta pamusoro pacho, kuti chive chipiriso choupfu.
16. Zvino mupirisiti ngaapise chokurangaridza chacho, zvimwe zvezviyo zvacho zvakatswiwa, nezvimwe zvamafuta acho, pamwechete nezvinonhuwira zvacho; chipiriso chinoitirwa Jehovha nomoto.

  Leviticus (2/27)