Leviticus (18/27)  

1. Zvino Jehovha wakataura naMozisi akati,
2. "Taura navana vaIsiraeri, uti kwavari, `Ndini Jehovha, Mwari wenyu.
3. Regai kuita sezvakanga zvichiitwa panyika yeIjipiti mamakanga mugere, uye regai kuita sezvinoitwa panyika yeKanani, kwandichazokuisai; musafamba netsika dzavo.
4. Itai zvandakatonga ini, chengetai zvirevo zvangu, kuti mufambe mazviri; ndini Jehovha, Mwari wenyu.'
5. Naizvozvo chengetai zvirevo zvangu, nezvandakatonga; kana munhu akazviita uchararama nazvo; ndini Jehovha.
6. "Ngakurege kuva nomunhu unoswedera kuhama yake yomumba, kuti amufukure, ndini Jehovha.
7. Usafukura baba vako, namai vako; ndimai vako, usavafukura.
8. Usafukura mukadzi wababa vako; ndiko kufukura baba vako.
9. Usafukura hanzvadzi yako, mwanasikana wababa vako, kana mwanasikana wamai vako, kana vakaberekerwa mumusha kana vakaberekerwa kumwe.
10. Usafukura mwanasikana womwanakomana wako, kana mwanasikana womwanasikana wako; nokuti kufukurwa kwavo ndiko kwako.
11. Usafukura mwanasikana womukadzi wababa vako, wakaberekwa nababa vako, ihanzvadzi yako.
12. Usafukura vatete vako; ihama yomumba mababa vako.
13. Usafukura mainini vako, nokuti ihama yomumba mamai vako.
14. Usafukura babamunini vako, usaswedera kumukadzi wake, ndimainini vako.
15. Usafukura mukadzi womwanakomana wako, ndimukadzi womwanakomana wako; usamufukura.
16. Usafukura mukadzi womunun’una wako, ndiko kufukurwa kwomwanakomana wako.
17. Usafukura mukadzi pamwechete nomwanasikana wake; usatora mwanasikana womwanakomana wake, kuti umufukure; ihama dzomumba; zvakashata.
18. Usatora mukadzi pamwechete nomunun’una wake, arwidzane naye, kuti umufukure pamwechete nomumwe achiri mupenyu.
19. "Usaswedera kumukadzi kuti umufukure, achakaipa nokuva kumwedzi kwake.
20. Usavata nomukadzi wowokwako, kuti uzvisvibise naye.
21. Usapa mumwe wavana vako kuti apinde mumoto kuna Moreki, uye usamhura zita raMwari wako; ndini Jehovha.
22. Usavata nomurume sezvinovatwa nomukadzi; zvinonyangadza.
23. Usavata nechipfuwo chipi nechipi kuti uzvisvibise nacho; nomukadzi ngaarege kumira pamberi pechipfuwo kuti akwirwe nacho; zvinonyangadza kwazvo.
24. "Regai kuzvisvibisa kune chinhu chimwe chaizvozvi; nokuti vahedheni vakasvibiswa nezvinhu izvi zvose, ivo vandakadzinga pamberi penyu;
25. nenyika yakasvibiswa; naizvozvo ndinoirova pamusoro pezvakaipa zvayo, nyika irutse vanhu vageremo.
26. Naizvozvo imwi chengetai mitemo yangu nezvandakatonga, kuti murege kuita chinhu chimwe chaizvozvo zvinonyangadza; kana ari wakaberekerwa munyika yenyu, kana ari mutorwa ugere pakati penyu.
27. (Nokuti vanhu venyika ino, vakakutangirai, vakaita zvinhu izvi zvose zvinonyangadza, nyika ikasvibiswa;)
28. kuti nyika irege kukurutsaiwo, kana muchiisvibisa, sezvayakarutsa vanhu vakakutangirai.
29. Nokuti ani naani unoita chinhu chimwe chaizvozvi zvinonyangadza, vanhu vanozviita vachabviswa pakati porudzi rwavo.
30. Naizvozvo chengetai zvandakakurairai, kuti murege kuita tsika idzo dzose dzinonyangadza, dzaiitwa musati mavapo, kuti murege kuzvisvibisa nazvo; ndini Jehovha Mwari wenyu."

  Leviticus (18/27)