Leviticus (1/27)  

1. Zvino Jehovha wakadana Mozisi, akataura naye ari mutende rokusangana, akati,
2. "Taura navana vaIsiraeri, uti, kwavari, `Kana mumwe wenyu achida kuvigira Jehovha chipo chake, munofanira kumuvigira zvipo zvenyu zvezvipfuwo, kana zvemombe kana zvamakwai.'
3. "Kana chipo chake chiri chipiriso chinopiswa chemombe, anofanira kuvigira mukono usina mhosva; ngaachibayire pamukova wetende rokusangana, kuti agamuchirwe pamberi paJehovha.
4. Zvino ngaaise ruoko rwake pamusoro wechipiriso chinopiswa, kuti chigamuchirwe panzvimbo yake, chimuyananisire.
5. Ngaabaye nzombe pamberi paJehovha, vanakomana vaAroni, vapirisiti, vagouya neropa, vasase ropa kunhivi dzose dzearitari, iri pamukova wetende rokusangana.
6. Zvino ngaavhiye chipiriso chinopiswa, nokuchigura-gura.
7. "Zvino vanakomana vaAroni, mupirisiti, ngavaise moto paaritari, nokugadzirawo huni pamusoro pomoto.
8. Ipapo vanakomana vaAroni, vapirisiti, vanofanira kugadzira nhindi, nomusoro, namafuta pamusoro pehuni dziri pamoto uri pamusoro pearitari.
9. Asi ngaasuke ura hwacho namakumbo acho nemvura, mupirisiti agopisa zvose paaritari, chive chipiriso chinopiswa, chipiriso chinoitwa nomoto, chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha.
10. "Kana chipo chake chiri chipiriso chinopiswa chezvipfuwo zviduku zvamakwai kana mbudzi, anofanira kuvigira mukono usina mhosva.
11. "Ngaachibaye parutivi rwearitari nechokumusoro pamberi paJehovha; zvino vanakomana vaAroni, vapirisiti, vanofanira kusasa ropa racho kunhivi dzose dzearitari.
12. Ipapo anofanira kugura-gura nhindi pamwechete nomusoro wacho namafuta acho, mupirisiti agozvigadzira pamusoro pehuni dziri pamoto pamusoro pearitari.
13. Asi ura namakumbo ngaazvisuke nemvura, mupirisiti agozvibayira zvose, nokuzvipisira paaritari, kuti chive chipiriso chinopiswa, chipiriso chakaitwa nomoto, chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha.
14. "Kana chipo chake kuna Jehovha chiri chipiriso chinopiswa cheshiri, ngaavigire chibayiro chake chenjiva, kana twana twenjiva.
15. Zvino mupirisiti anofanira kuchiisa paaritari, agodonhedzera ropa racho parutivi rwearitari;
16. zvino anofanira kutora chihururu chayo neminhenga yayo, ndokuzvirasa kurutivi rwearitari kumabudazuva kunoraswa madota.
17. Ipapo anofanira kuibvambura namapapiro ayo asingaiparadzanisi, mupirisiti agoipisa paaritari pamusoro pehuni dziri pamoto; icho chipiriso chinopiswa, chipiriso chakaitwa nomoto, chinonhuwira zvakanaka kuna Jehovha.

      Leviticus (1/27)