Joshua (15/24)  

1. Mugove worudzi rwavana vaJudha nemhuri dzavo wakasvikira pamuganhu waEdhomu, iko kurenje reZini kurutivi rwezasi, kusvikira zasi kwazvo.
2. Muganhu wavo wezasi wakabva pamuganhu weGungwa roMunyu, kubva apo pakapinda nyika mugungwa, panotarira kurutivi rwezasi;
3. ndokupfuura zasi kwegomo reAkirabhimi, ndokupfuura nokurutivi rweZini, ndokukwira nechenyasi kweKadheshi-bharinea, ndokupfuura napaHezironi, ndokukwira napaAdhari, ndokudzoka napaKarika;
4. ndokupfuura kusvikira paAzimoni, ndokubuda naparukova rweIjipiti; muganhu uyu ndokuguma pagungwa; ndiwo unofanira kuva muganhu wezasi.
5. Muganhu wokumabvazuva wakatanga paGungwa roMunyu kusvikira pamuganhu waJorodhani. Muganhu worutivi rwokumusoro wakatanga apo panopinda nyika mugungwa kusvikira pamugumo waJorodhani,
6. ndokukwira kuBheti-hogira, ndokupfuura nokumusoro kweBheti-arabha; muganhu ndokukwira kubwe raBhohani, mwanakomana waRubheni;
7. muganhu ndokukwira nokuDhebhiri, uchibva pamupata weAkori, ndokudaro uchienda kumusoro wakatarisana neGirigari, pakatarisanazve negomo reAdhumimi, riri kurutivi rwezasi rworwizi; muganhu ndokupfuura napamvura yeEni-shemeshi, ndokuguma paEni-rogeri;
8. muganhu ndokukwira napamupata womwanakomana waHinomi, kusvikira kurutivi rwavaJebhusi zasi (ndiro Jerusaremu); muganhu ndokukwira kusvikira pamusoro wegomo riri pamberi pomupata weHinomi kumavirazuva, uri pamugumo kwazvo womupata weRefaimu, kurutivi rwokumusoro.
9. Muganhu ndokutarwa kubva pamusoro pegomo kusvikira kutsime remvura yeNefitoa, ndokuguma pamaguta pagomo reEfuroni; zvino muganhu ndokutarwa kusvikira Bhara (ndiro Kiriati-jearimi).
10. Muganhu ndokudzoka uchibva paBhara nokumavirazuva kusvikira pagomo reSeiri, ndokupfuura nokurutivi rwegomo reJearimi nechokumusoro (ndiro Kesaroni), ndokuburukira kusvikira paBheti-shemeshi, ndokupfuura napaTimuna;
11. muganhu ndokupfuura kurutivi rweEkironi, kumusoro; muganhu ndokutarwa kusvikira paShikeroni, ndokupfuura napagomo reBhara, ndokupfuura paJabhuneeri; muganhu ndokuguma pagungwa.
12. Muganhu wokumavirazuva wakasvika kugungwa guru nenyika yaro. Ndiwo muganhu wavana vaJudha kunhivi dzose nemhuri dzavo.
13. Asi wakapa Karebhu mwanakomana waJefune mugove pakati pavana vaJudha; sezvakarairwa Joshua naJehovha, akamupa Kiriati-abha; Abha wakanga ari baba vaAnaki (ndiro Hebhuroni).
14. Karebhu akadzingapo vanakomana vatatu vaAnaki, vaiti: Sheshai, naAhimani, naTamai, vanakomana vaAnaki.
15. Akabvapo, akandorwa navaigara Dhebhiri; zita reDhebhiri kare raiva Kiriati-seferi.
16. Karebhu akati, "Munhu unorwa neKiriati-seferi, akarikunda, ndichamupa mukunda wangu Akisa, ave mukadzi wake."
17. Ipapo Otinieri, mwanakomana waKenazi, munun’una waKarebhu, akarikunda; iye akamupa mukunda wake Akisa, akava mukadzi wake.
18. Zvino iye wakati achisvika kwaari, akamukurudzira kuti akumbire munda kuna baba vake; zvino iye akaburuka pambongoro yake, Karebhu akati kwaari, "Unoreveiko?"
19. Akati, "Ndipei chipo; zvamakandiisa kunyika yezasi, ndipeiwo matsime emvura." Akamupa matsime okumusoro namatsime ezasi.
20. Ndiyo nhaka yorudzi rwavana vaJudha nemhuri dzavo.
21. Maguta okumudzivo orudzi rwavana vaJudha kumuganhu waEdhomu zasi akanga ari Kabhezeeri, neEdheri, neJaguri;
22. neKina, neDhimona, neAdhadha,
23. neKedheshi, neHazori, neItanani,
24. neZifi, neTeremi, neBheroti;
25. neHazori-hadhata, neKerioti-hezironi (ndiro Hazori);
26. neAmamu, neShema, neMoradha;
27. neHazari-gadha, neHeshimoni, neBheti-pereti,
28. neHazari-shuari, neBheeri-shebha, neBhiziotia;
29. neBhaara, neiyimi, neEzemi;
30. neEritoradhi, neKesiri, neHoma;
31. neZikiragi, neMadhamana, neSanisana;
32. neRebhaoti, neShirimi, neAini, neRimoni; maguta iwayo ose aiva namakumi maviri namapfumbamwe, pamwechete nemisha yawo.
33. Pabani pakanga pane Eshitaori, neZora, neAshina;
34. neZanoa, neEniganimi, neTapua, neEnami;
35. neJarimuti, neAdhuramu neSoko, neAzeka;
36. neSharaimi, neAdhitaimu, neGedhera, neGedherotaimi; maguta ane gumi namana, pamwechete nemisha yawo.
37. Zenani, neHadhasha, neMigadhari-gadhi;
38. neDhirani, neMizipe, neJokiteeri;
39. neRakishi, neBhosikati, neEgironi;
40. neKabhoni, neRamani, neKiterishi;
41. neGedheroti, neBheti-dhagoni, neNaama, neMakedha; maguta ane gumi namatanhatu, pamwechete nemisha yawo.
42. Ribhina, neEteri, neAshani;
43. neIfita, neShina, neNezibhi;
44. neKeira, neAkizibhi, neMaresha; maguta anamapfumbamwe, pamwechete nemisha yawo.
45. Ekironi, nemisha yaro, nemisha miduku yaro;
46. kubva paEkironi kusvikira pagungwa, maguta ose akanga ari parutivi rweAshidhodhi, pamwechete nemisha yawo.
47. Ashidhodhi, nemisha yaro, nemisha miduku yaro; neGaza, nemisha yaro, nemisha miduku yaro, kusvikira kurukova rweIjipiti, napagungwa guru nenyika yaro.
48. Nokunyika yamakomo, Shamiri, neJatiri, neSoko;
49. neDhana, neKiriatisana (ndiro Dhebhiri);
50. neAnabhi, neEshitemo, neAnimi;
51. neGosheni, neHoroni, neGiro; maguta ane gumi nerimwe, pamwechete nemisha yawo.
52. Arabhu, neDhuma, neEshani;
53. neJanimi, neBheti-tapua, neAfeka;
54. neHumuta, neKiriati-abha (ndiro Hebhuroni), neZiori; maguta mapfumbamwe, pamwechete nemisha yawo.
55. Maoni, neKarimeri, neZifi, neJuta;
56. neJezireeri, neJokidheami, neZanoa;
57. neKaini, neGibhiya, neTimuna; maguta ane gumi, pamwechete nemisha yawo.
58. Harikuri, neBheti-zuri, neGedhori;
59. neMaarati, neBheti-anoti, neEritekoni; maguta matanhatu, pamwechete nemisha yawo.
60. Kiriati-bhaari (ndiro Kiriati-jearimi), neRabha; maguta maviri, pamwechete nemisha yawo.
61. Murenje pakanga pane Bheti-abha, neMidhini, neSekaka;
62. neNibhishani, neGuta roMunyu, neEni-gedhi; maguta matanhatu, pamwechete nemisha yawo.
63. Asi vana vaJudha vakanga vasingagoni kudzinga vaJebhusi vakanga vagere Jerusaremu; asi vaJebhusi vakagara Jerusaremu pamwechete navana vaJudha kusvikira nhasi.

  Joshua (15/24)