Job (8/42)  

1. Ipapo Bhiridhadhi muShuhi akapindura akati,
2. "Ucharamba uchitaura mashoko awa kusvikira rinhiko?
3. Ko Mwari angakanganisa pakutonga here WaMasimbaose angakanganisa zvakarurama here?"
4. Kana vana vako vakanga vamutadzira iye, Akavaisa pakudarika kwavo;
5. Kana iwe ukashingaira kutsvaka Mwari, Ukakumbira kuna waMasimbaose;
6. Kana ukava akanaka, akaruruma; Iye angadai aimuka zvino nokuda kwako, Akafambisa zvakanaka imba yako yakarurama.
7. Kunyange kutanga kwako kwaiva kuduku, Asi kuguma kwako kwaiva kukuru kwazvo.
8. Nokuti chidobvunza hako rudzi rwakare, Ucherekedze zvakanzverwa namadzibaba avo.
9. (Nokuti isu tiri vazuro hedu, hatizivi chinhu; Nokuti mazuva edu panyika akafanana nomumvuri;)
10. Ivo havangakudzidzisi here, nokukuudza, Nokureva mashoko anobva pamoyo yavo here?
11. Ko nhokwe ingamera pasine nhope here? Ko rutsanga rungamera pasine mvura here?
12. Ruchiri runyoro, rusati rwatemwa, Runosvava mimwe miriwo ichigere.
13. Ndizvo zvakaita nzira dzavose vanokanganwa Mwari; Uye tariro yomunhu asingadi Mwari ichapera;
14. Chaakatarira chichaputsanyiwa, Chaakatenda chakafanana namambure edandemutande
15. Uchasendamira paimba yake, asi haingamiri; Uchaibata, asi haingagari.
16. Iye muti mutema pamushana, Matavi ake anotandavarira pamunda wake.
17. Midzi yake yakapombera patsime, Unoona nzvimbo yorukangarabwe.
18. Kana akaparadzwa panzvimbo yake, Ichamuramba, ichiti, "Handina kukuona,"
19. Tarira, ndiwo mufaro wenzira yake; Paguruva panobuda vamwe.
20. Tarira, Mwari haangarashi munhu wakarurama, Haangabatsiri vanoita zvakaipa.
21. Achazozadza hake muromo wako nokuseka, Nemiromo yako nokupururudza.
22. Vanokuvenga vachafukidza nokunyara; Uye tende ravakaipa haringazovipo.

  Job (8/42)