Job (37/42)  

1. Zvirokwazvo moyo wangu unobvunduswawo pamusoro paizvozvi, Uchibviswa panzvimbo yawo.
2. Teererai kutinhira kwenzwi rake, Nokuwunga kunobva pamuromo wake.
3. Anokutuma pasi pedenga rose, pamagumisiro enyika.
4. Inoteverwa nenzwi rinodzvova, Anotinhira nenzwi roumambo hwake. Haazvidzivisi kana inzwi rake richinzwika.
5. Mwari anotinhira nenzwi rake rinoshamisa; Anoita zvinhu zvikuru zvatisingagoni kunzwisisa.
6. Nokuti anoti kuchando, "Chiwira panyika;" Saizvozvowo kumvura inopfunha-pfunha, Uyewo kumvura inoturuka nesimba.
7. Anodzivisa ruoko rwomunhu mumwe nomumwe, Kuti vanhu vose vaakaita vamuzive.
8. Panguva iyo zvikara zvinondovanda, Zvichirambira mumapako azvo.
9. Dutu remhepo rinobuda pakamuri rezasi; Nechando kurutivi rwokumusoro.
10. Mazaya echando anopiwa vanhu nomweya waMwa Uye mvura mhami inogwamba.
11. Anozadza makore matema nomwando, Anodhadhanura gore rine mheni yake.
12. Rinotendeudzwa nokufambisa kwake, Kuti zviite zvose zvaanozviraira Panyika inogarwa navanhu;
13. Anoituma kuti zvimwe ive shamhu, zvimwe ifadze nyika yake, zvimwe iratidze tsitsi yake.
14. Teererai shoko iri, nhasi Jobho; Chimbomirai murangarire mabasa anoshamisa aMwari.
15. Ko munoziva marairirwo azvo naMwari here, Nokupenyiswa kwemheni yegore rake here?
16. Munoziva maturikirwo amakore here, Namabasa anoshamisa aiye akakwana pazivo here?
17. Munonzwisisa madziyiro enguvo dzenyu, Kana nyika yakagadzikana nemhepo inobva zasi here?
18. Ko mungagona kudhadhanura denga pamwechete naye, Iro rakasimba sechioni-oni chakaumbwa here?
19. Tidzidzisei zvatingareva kwaari; Nokuti hatigoni kunyatsoreva nemhaka yerima.
20. Ko iye anofanira kuudzwa kuti ndinoda kutaura here? Kana ndianiko munhu anoda kumedzwa?
21. Zvino vanhu havagoni kutarira chiedza chinopenya kudenga; Asi mhepo ichapfuura, ndokurinatsa.
22. Kunaka sokwendarama kunobva kurutivi rwokumusoro; Mwari ano humambo hunotyisa kwazvo.
23. Kana ari waMasimbaose, hatigoni kumunzwisisa; ane simba guru-guru; Haangatambudzi pakutonga nokururama kukuru.
24. Saka vanhu vanomutya; Haane hanya navane moyo yakachenjera.

  Job (37/42)