Job (35/42)  

1. Zvino Erihu akapindurawo, akati,
2. "Munoti ndiko kururama kwenyu here. Munoti, kururama kwangu kunopfuura kwaMwari?
3. Zvamunoti, `Muchabatsirweiko nazvo?' Ndichawaneiko, zvingapfuura zvandingawana kana ndatadza hangu?
4. Ndichakupindurai, Pamwechete neshamwari dzenyu.
5. Tarirai kudenga-denga, muone; Tarirai makore okudenga akakwirira kupfuura imi.
6. Kana muchinge matadza, ko mungamuitei iye? Kana kudarika kwenyu kuchinge kwakawanda, ko mungamuitei?
7. Kana makarurama, mungamupeiko? Kana iye uchapiweiko paruoko rwenyu?
8. Kuipa kwenyu kungatadzira munhu akaita semi, Kururama kwenyu kungabatsira mwanakomana womunhu.
9. Vanhu vanoridza mhere nokuda kwokumanikidza kwakawanda; Vanoridza mhere kuti varwirwe paruoko rwoane simba.
10. Asi hapana anoti, `Mwari Muiti wangu aripiko?' Iye anotiimbisa usiku;
11. Iye anotidzidzisa kupfuura shiri dzokudenga? Anotiita vakachenjera kupfuura shiri dzokudenga?
12. Ipapo vanochema, asi hapana anopindura, Nokuda kwokuzvikudza kwavanhu vakaipa.
13. Zvirokwazvo Mwari haanganzwi zvisina maturo, waMasimbaose haangavi nehanya nazvo.
14. Ndoda kana muchiti, handimuoni; Mhosva iri pamberi pake, chimumirirai henyu!
15. Asi zvino, zvaasina kutsiva pakutsamwa kwake, Kana kusava nehanya zvikuru nokuzvikudza;
16. Naizvozvo Jobho woshamisa muromo wake achireva zvisina maturo; Wowanza mashoko asingazivi."

  Job (35/42)