Job (30/42)  

1. "Asi zvino vaduku kwandiri vanondiseka, Ivo vandaishovora kuisa madzibaba avo pambwa dzamapoka angu.
2. Simba ramaoko avo ringandibatsireiko? Ivo vakapererwa nesimba kwazvo.
3. Vaonda nokushaiwa nenzara; Vanotetena ivhu rakaoma murima ramatangwaza nokuparadzwa.
4. Vanotanha zvinovava pamakwenzi; Midzi yomurara ndizvo zvokudya zvavo.
5. Vanodzingwa pakati pavanhu; Vanovashoverera sembavha.
6. Vanofanira kugara pamipata yakasviba, Pamakomba enyika namatombo.
7. Vanorira pakati pamakwenzi; Vanounganira pasi porukato.
8. Ndivo vana vamapenzi, zvirokwazvo vana vavanhu vakaipa; Vakadzingwa panyika vachirohwa.
9. Zvino ndava chiimbo chavo, Ndava shumo yavo.
10. Vanondisema, vanomira kure neni, Havaregi kupfira mate pachiso changu.
11. Nokuti iye akasunungura rukungiso rwake akanditambudza; Vakarasha tomu pamberi pangu.
12. Vasina maturo vanosimuka kurudyi rwangu; Vanosundira makumbo angu, Vanozvigadzirira nzira dzavo kundiparadza.
13. Vanoparadza nzira yangu, Vanowedzera njodzi yangu, Ivo vanhu vasina mubatsiri.
14. Vanouya vakafanana navanopinda pakakoromoka pakuru; Vanomhanyira kwandiri pakati pamasvingo akakoromoka.
15. Zvinotyisa zvandivinga, Vanodzinga kukudzwa kwangu semhepo; Kufara kwangu kwapfuura segore.
16. Zvino mweya wangu wadururwa mukati mangu; Mazuva enjodzi andibata.
17. Panguva yousiku mapfupa angu anoururwa mukati mangu, Uye zvinondibaya hazvizorori.
18. Nesimba rake guru nguvo yangu yachinyikara; Rinondisunga sehuro dzejasi rangu.
19. Iye akandiwisira mumatope, Ndava seguruva nedota.
20. Ndinochema kwamuri, asi hamundidaviri; Ndimire, asi munongonditarira.
21. Mashanduka hamune tsitsi neni; Munonditambudza nesimba roruoko rwenyu.
22. Munondisimudza nemhepo, munonditasvisa pamusoro payo; Munondinyangarisa mudutu remhepo.
23. Nokuti ndinoziva kuti muchandiisa kurufu, Nokuimba yakatarirwa vapenyu vose.
24. Ko munhu, anonyura, haangatambanudzi ruoko here; Pakutambudzika kwake haangaridzi mhere here?
25. Ko handina kuchema akanga ari panjodzi here? Mweya wangu wakanga usine shungu pamusoro powaishaiwa here?
26. Ndakati ndichitarira zvakanaka zvakaipa zvikasvika, Ndakati ndichimirira chiedza, rima ndokusvika.
27. Ura hwangu hunovira, hauzorori; Mazuva okutambudzika andivinga.
28. Ndinochema ndisina mushana; Ndinosimuka pakati peungano, ndichichema kubatsirwa.
29. Ndava hama yamakava, Neshamwari yemhou shiri.
30. Ganda rangu rasviba, rinokwatuka kwandiri; Mapfupa angu atsva nokupisa.
31. Naizvozvo mbira dzangu dzashanduka kuchema, Uye nyere yangu rava inzwi ravanochema misodzi."

  Job (30/42)