Job (27/42)  

1. Ipapo Jobho akapfuura nokutaura kwake, akati,
2. "NaMwari mupenyu, iye akanditorera kururama kwangu; NowaMasimbaose akatambudza mweya wangu;
3. (Nokuti upenyu hwangu huchiri mandiri chose, Nomweya waMwari uchiri mumhino dzangu;)
4. Zvirokwazvo miromo yangu haingatauri zvisakarurama, Uye rurimi rwangu harungarevi zvinonyengera.
5. Mwari ngaandidzivise ndirege kukururamisirai; Kusvikira parufu rwangu handingarashi kusanyengera kwangu.
6. Ndinobatisa kururama kwangu, handingakuregi; moyo wangu haungandipi mhaka ndichiri mupenyu.
7. Muvengi wangu ngaaite sewakaipa. Uye anondimukira ngaaite seasina kururama.
8. Nokuti asingadi Mwari ane tariro yeiko, kunyange azviwanira fuma, Kana atorerwa mweya wake naMwari here?
9. Ko Mwari achanzwa kuchema kwake, Kana achiwirwa nenjodzi here?
10. Ko iye achafarira waMasimbaose, Nokudana kuna Mwari nguva dzose here?
11. Ini ndichakudzidzisai zvoruoko rwaMwari; Izvo zvina waMasimbaose handingazvivanzi.
12. Tarirai imi mose makazviona henyu; Zvino makagova vanhu vasina maturo chose neiko?
13. Ndiwo mugove unopiwa munhu akaipa naMwari, Nemhaka yavamanikidzi, yavanopiwa nowaMasimbaose.
14. Kana vana vake vachiwanda, vourawa nomunondo; Vana vake havangaguti zvokudya.
15. Vana vake, vakasara, vachavigwa vafa, Chirikadzi dzake hadzingachemi.
16. Kunyange akaunganidza sirivha ikaita seguruva, Nokugadzira zvokufuka zvikaita sevhu;
17. Angazvigadzira hake iye, asi akarurama ndiye achazvifuka; Asine mhosva ndiye achagovera sirivha.
18. Anovaka imba yake sechivhundudzi, Sechirindo chinoitwa nomurindi.
19. Anovata pasi akafuma, asi haapamhidzizve; Anosvinudza meso ake, asi haachipo.
20. Zvinotyisa zvinomubata semvura zhinji; dutu remhepo rinomubvuta usiku.
21. Mhepo inobva mabvazuva inomutora ndokuenda hake; Inomutsvaira panzvimbo yake.
22. Mwari achamuposha, asingamunzwiri tsitsi, Unoidza kutiza paruoko rwake.
23. Vanhu vacharovana maoko pamusoro pake, Vachamuridzira muridzo abve panzvimbo yake."

  Job (27/42)