Job (26/42)  

1. Ipapo Jobho akapindura, akati, kwaari
2. "Iwe wakabatsira sei asine simba! Wakaponesa sei ruoko rusine simba!
3. Wakapa mano sei asina kungwara, Nokududzira kwazvo zivo yazvokwadi!
4. Wakataurira aniko mashoko awa? Mweya wakabuda kwauri ndowaaniko?
5. Vakafa vanodedera Pasi pemvura navagere mukati mayo.
6. Sheori rakashama pamberi pake, Kuparadza hakune chifukidzo.
7. Anotatamura rutivi rwokumusoro pasine chiro, Anoturikira nyika pasine chinhu.
8. Anosungira mvura mumakore ake makobvu; Asi gore haribvaruki nokurema kwayo.
9. Anofukidza chigaro chake choushe, chirege kuonekwa,
10. Akatara muganho pamusoro pemvura, Kusvikira pakuparadzana kwechiedza nerima.
11. Mbiru dzedenga dzinodedera, Nokuvhunduka nokutuka kwake.
12. Anomutsa gungwa nesimba rake, Nenjere dzake anoparadza Rahabhi.
13. Denga rinoshongedzwa nomweya wake; Ruoko rwake rwakabaya nyoka inokurumidza.
14. Tarira, izvi ndiwo mudzivo woga wenzira dzake; Haiwa, tinongonzwa zeve-zeve roga renzwi rake! Asi kutinhira kwesimba rake ndianiko angakunzwisisa?"

  Job (26/42)