Job (22/42)  

1. Ipapo Erifazi muTemani akapindura, akati,
2. "Ko munhu angabatsira Mwari here? Zvirokwazvo, munhu, akangwara, anozvibatsira hake amene.
3. waMasimbaose une hanya nokururama kwako here? Iye angabatsirwa nazvo kana iwe ukakwanisa nzira dzako here?
4. Iye anokuraira zvaunomutya here? Kuti akutonge here?
5. Zvakaipa zvako hazvizakakura here? Zvisina kururama zvako hazviperi.
6. Nokuti wakatora rubatso kuhama yako pasina Wakakusunungura nguvo dzavakanga vasina kufuka.
7. Hauna kupa vane nyota mvura kuti vanwe, Wakanyima vane nzara zvokudya.
8. Asi munhu ane simba, nyika ndeyake; Munhu anokudzwa, ndiye akagara mairi.
9. Akadzinga chirikadzi dzisine chinhu, Maoko enherera akavhuniwa.
10. Saka iwe wakapotedzwa nemisungo, Unovhunduswa pakarepo nokutya.
11. Nerima, kuti arege kuona, Uye mvura zhinji inokufukidza.
12. Ko Mwari haazi kudenga kumusoro-soro here? Tarira kukwirira kwenyeredzi, dzakakwirira sei!
13. Iwe unoti, `Mwari unoziveiko? Ungagona kutonga pakati perima guru here?'
14. Makore matema akamufukidza, haagoni kuona; Unofamba pakutenderera kwedenga.
15. Iwe unoda kuramba uchifamba, nenzira yekare. Yakatsikwa navanhu vakaipa here?
16. Ivo vakabvutwa nguva yavo isati yasvika; Nheyo dzavo dzakadururwa sorukova rwemvura.
17. Ivo vakati kuna Mwari, `Ibvai kwatiri; Uye, waMasimbaose angatiiteiko?'
18. Kunyange zvakadaro wakazadza dzimba dzavo nezvakanaka; Asi mano avakaipa ari kure neni.
19. Vakarurama vanozviona, vakafara; Vasine mhosva vanovaseka, .
20. Vachiti, `Zvirokwazvo vakatimukira vakaparadzwa; Zvakasara zvavo zvakapedzwa nomoto.'
21. Shamwaridzana naye zvino, uve norugare; Ipapo uchaitirwa zvakanaka.
22. Gamuchira hako murairo womuromo wake, Uchengete mashoko ake mumoyo mako.
23. Kana ukadzokera kuno waMasimbaose, uchavakwa; Kana ukabvisa zvisakarurama kure namatende ako.
24. Isa fuma yako paguruva, Nendarama yeOfiri pakati pamabwe ehova;
25. Ipapo waMasimbaose achava fuma yako, Nesirivha inokosha kwazvo kwauri.
26. Nokuti ipapo uchafarira waMasimbaose, Uchasimudzira chiso chako kuna Mwari.
27. Uchanyengetera kwaari, iye achakunzwa; Uye acharipa mhiko dzako.
28. Uchatemawo chirevo, chikasimbiswa kwauri; Uye chiedza chichavhenekera nzira dzako.
29. Kana vakakusundira pasi, uchati, `Ndichasimudzwa; Iye uchaponesa munhu anozvininipisa.
30. Iye acharwira nyangwe nomunhu ane mhaka, Zvirokwazvo ucharwirwa iye nokuchena kwamaoko ako."

  Job (22/42)