Job (18/42)  

1. Ipapo Bhiridhadhi muShuhi akapindura, akati,
2. "Muchateyana namashoko kusvikira rinhiko? Chimbofungai henyu, tigotaurirana pashure.
3. Tinonzi mhuka neiko, Navanhu vasina kunaka pamberi penyu?
4. Iwe unozvibvarura nokutsamwa kwako, Nyika ingarashwa nokuda kwako kanhi? Kana dombo ringabviswa panzvimbo yaro here?
5. Zvirokwazvo, chiedza chavakaipa chichadzima, Murazvo womoto wake haungavhenekeri:
6. Chiedza chichasviba patende rake, Mwenje wake pamusoro pake uchadzima.
7. Nhambwe dzesimba rake dzichadzorwa, Namano ake achamuwisira pasi.
8. Nokuti anowisirwa mumumbure namakumbo ake amene, Anofamba pamusoro pezvakarukwa.
9. Rugombe ruchamubata chitsitsinho, Musungo uchamubatisa.
10. Anovanzirwa chishwe muvhu, Nomurau panzira.
11. Uchavhunduswa nezvinotyisa pamativi ose, Zvichamuteverera pedo-pedo.
12. Simba rake richarumwa nenzara. Njodzi ichamugarira parutivi rwake.
13. Ichapedza mitezo yomuviri wake, Dangwe rorufu richapedza mitezo yake.
14. Uchadzurwa patende rake raaivimba naro; Uchaiswa kuna mambo anotyisa.
15. Mutende rake munogara zvisati zviri zvake; Suriferi ichasaswa pamusoro peimba yake.
16. Midzi yake ichaoma pasi, Davi rake richatemwa kumusoro.
17. Haangazorangarirwi panyika; Zita rake haringazozikanwi panzira dzomumusha.
18. Achadzingwa pachiedza aende kurima; Achadzingwa abve panyika.
19. Haangavi nomwanakomana kana muzukuru pakati pavanhu vake, Kana mumwe akasara, paakanga agere ari mutorwa.
20. Vanogara kumavirazuva vachakanuka vachiona zuva rake, Vagere kumabvazuva vachabatwa nokubvunda.
21. Zvirokwazvo, ndizvo zvakaita panogara vasina kururama, Ndiyo nzvimbo yousingazivi Mwari."

  Job (18/42)