James (4/5)  

1. Kurwa nokukakavara pakati penyu zvinobvepiko? Hazvibvi pakuchiva kwenyu, kunorwa pamitezo yenyu here?
2. Munochiva, Munorwa asi hamune chinhu; munovuraya, munogodorana, musingagoni kuwana chinhu; munokakavara, muchirwa; hamunechinhu nokuti hamukumbiri..
3. Munokumbira, musingapiwi; nokuti munokumbira zvakaipa, kuti muzviparadze pakuchiva kwenyu.
4. Imi vovutere,hamuzivi here kuti vushamwari bwenyika bwunovengana naMwari? Naizvozvo mumwe nomumwe, unoda kuva shamwari yenyika, unozviita muvengi waMwari.
5. Munofunga kuti Rugwaro runotaura pasina here, ruchiti: Mweya, wakagarisa mukati medu unotishuva negodo?
6. Asi unopa nyasha dzakapfuvura. Saka Rugwaro runoti: Mwari unodzivisa vanozvikudza, asi unopa nyasha vanozvininipisa.
7. Naizvozvo muzviise pasi paMwari: dzivisai Dhiabhorosi, agokutizai.
8. Swederai kunaMwari, iye agoswedera kwamuri. Shambai mavoko enyu, imi vatadzi; natsai moyo yenyu, imi munemoyo miviri.
9. Shuwai, mucheme, muraire; kuseka kwenyu ngakushandurwe kuve kuchema, nokufara kwenyu dzive shungu.
10. Muzvininipise pamberi paShe, agokukudzai.
11. Hama dzangu, musareverana zvakaipa. Unorevera hama yake zvakaipa, kana kutonga hama yake, unorevera murairo zvakaipa nokutonga murairo; zvino kana uchitonga murairo, hauzi muiti womurairo, asi mutongi.
12. Mumwe chete ndiye mutemi womurairo nomutongi, iye unogona kuponesa nokuparadza; asi iwe ndiwe aniko unotonga wokwako?
13. Nhai imi, munoti: Nhasi, kana mangwana tichaenda kuguta rokuti, tigogara ko gore, tichishambadzira, tifume
14. imi musingazivi zvamangwana. Vupenyu bwenyu chinyiko? Nokuti muri mhute, inovonekwa nguva duku, ndokunyangarika.
15. Mungadai muchiti: Kana Ishe achida, tichararama tiite zvokuti nezvokuti.
16. Asi zvino munozvirumbidza pakuzvikudza kwenyu; kuzvirumbidza kwose kwakadai kwakaipa.
17. Naizvozvo uyo, unoziva kuita zvakanaka, akasazviita, iye unezvivi.

  James (4/5)