James (3/5)  

1. Hama dzangu, musava vadzidzisi vazhinji, zvamunoziva kuti tichatongwa nokupfuvurisa.
2. Nokuti tinogumburwa tose pazvinhu zvizhinji. Kana munhu asingagumburwi pakutaura, iye munhu wakakwana, unogona kudzora muviri wose vo.
3. Zvino kana tichiisa matare amabhiza mumiromo yawo, kuti atiterere, tinodzora vo muviri wawo wose.
4. Tarirai magwa makuru, kunyange ari makuru akadai, achidzingwa nemhepo dzinesimba guru, anodzorwa nechidzoreso chiduku duku kwose-kwose nokuda kwomoyo womufambisi wawo.
5. Saizvozvo vo rurimi mutezo muduku, runozvirumbidza zvikuru. Tarirai, moto muduku unotungidza huni zhinji sei!
6. Rurimi moto, rwakaita senyika izere nezvisakarurama; ndizvo zvakaita rurimi pakati pemitezo yedu, runosvibisa muviri wose, runotungidza nzira yose yovupenyu, runotungidzwa irwo neGehena.
7. Nokuti marudzi ose emhuka, neshiri, nezvinokambaira, nezviri mugungwa angapingudzwa, vuye akambopingudzwa navanhu;
8. asi hakunomunhu ungapingudza rurimi; ndicho chinhu chakaipa chinoshanduka-shanduka, chizere nomuti unovuraya.
9. Narwo tinorumbidza Ishe Baba; narwo tinotuka vanhu, vakaitwa nomufananidzo waMwari;
10. mumuromo mumwe munobva kurumbidza nokutuka. Hama dzangu, hatifaniri kudaro.
11. Tsime rinobudisa pachitubu chimwe mvura inonaka neinovava here?
12. Hama dzangu, muvonde ungabereka maorivhi, kana muzambiringa mavonde here? Kunyange nemvura inovava haingabudisi inonaka.
13. Ndiani pakati penyu wakachenjera, wakangwara? Ngaaratidze nomufambire wake wakanaka mabasa ake novunyoro bwovuchenjeri.
14. Asi kana munegodo rinovava norukave mumoyo menyu, musazvirumbidza nokurevera zvokwadi nhema.
15. Kuchenjera uku hakuburuki kuchibva kumsoro, asi ndokwenyika, kwatakamuka nako, kwomweya wakaipa.
16. Nokuti panegodo norukave, ndipo panenyonganiso namabasa ose akaipa.
17. Asi kuchenjera, kunobva kumusoro, zvikuru kwakachena, vuye kunorugare, kunyoro, kunoterera, kuzere nengoni nezvibereko zvakanaka, kusingatsauri kusinganyengeri.
18. Chibereko chokururama chinodzwarwa parugare navanoita rugare.

  James (3/5)