Isaiah (20/66)  

1. Negore rokusvika kwaTaritani paAshidhodhi, atumwa naSarigoni mambo weAsiria, akarwa neAshidhodhi nokurikunda;
2. nenguva iyo Jehovha akataura naIsaya mwanakomana waAmozi, achiti, "Enda, undosunungura gudza riri pazviuno zvako, ubvise shangu yako parutsoka rwako." Iye akaita saizvozvo, akafamba asine nguvo, asine shangu.
3. Zvino Jehovha akati, "Muranda wangu Isaya sezvaakafamba asine nguvo asine shangu makore matatu akava chiratidzo nechishamiso pamusoro peIjipiti neItiopia;
4. saizvozvo mambo weAsiria achaenda navatapwa veIjipiti navakadzingwa veItiopia, vaduku navakuru Vasina nguvo vasina shangu, vakafukurwa zviuno, chive chinyadzo cheIjipiti.
5. Vachavhunduswa nokunyadziswa pamusoro peItiopia, chivimbo chavo, neIjipiti rumbidzo yavo.
6. "Vagere panyika iyi iri pamhenderekedzo yegungwa vachati nezuva iro, `Tarirai, ndizvo zvaita chivimbo chedu, kwataitizira tichitsvaka kurwirwa kuna mambo weAsiria; ko isu zvino tichapukunyuka sei?' "

  Isaiah (20/66)