Isaiah (19/66)  

1. .Chirevo pamusoro peIjipiti.Tarirai, Jehovha akatasva gore rinomhanya, oswedera Ijipiti; zvifananidzo zvichadedera pamberi pake, nomoyo weIjipiti uchanyauka mukati mawo.
2. Ndichamutsa moyo yavaIjipiti vamukire vaIjipiti; mumwe nomumwe acharwa nehama yake, mumwe nomumwe nowakavakirana naye; guta richa mukira guta, ushe huchamukira ushe.
3. Mweya weIjipiti uchapera mukati mawo; ndichaparadza kufunga kwawo; vachandobvunza zvifananidzo, navanamazango, navauki nen’anga.
4. Ndichaisa vaIjipiti muruoko rwamambo ane hasha; mambo anomoyo mukukutu achavabata ushe, ndizvo zvinotaura Ishe, Jehovha wehondo.
5. Mvura ichapwa mugungwa, rwizi ruchaderera nokuoma.
6. Nzizi dzichanhuwa, hova dzeIjipiti dzichava shoma nokupwa; tsanga nenhokwe dzichaoma.
7. Mafuro kunhivi dzaNairi, pamhenderekedzo dzaNairi, neminda yose yakadyarwa yaNairi, zvichaoma, zvichatorwa nemhepo, hazvichazovipo.
8. Vabati vehove vachachema, vose vanokandira zviredzo maNairi vachaungudza, vanokanda hutava hwavo mumvura vachapera simba.
9. Uye vanobata neshinda yakanatswa, navanoruka micheka michena, vachanyadziswa.
10. Mbiru dzichaputswa-putswa; vose vanobatira mubayiro vachava neshungu pamweya.
11. Machinda eZoani mapenzi kwazvo; mano amakota akaisvochenjera aFarao ashanduka upenzi; munoreva seiko kuna Farao, muchiti, "Ndini mwanakomana wavakachenjera, mwanakomana wamadzimambo akare?"
12. Varipiko zvino ivo vanhu vako vakachenjera? Ngavakuudze zvino; ngavazivise zvakafungwa naJehovha wehondo pamusoro peIjipiti.
13. Machinda eZoani ava mapenzi, machinda eNofi akanyengerwa; vakarasisa Ijipiti nzira, ivo vaiva ibwe rekona ramarudzi avo.
14. Jehovha akadira mweya wokuramba mukati mavo; vakarasisa Ijipiti nzira pamabasa avo vose, somunhu akabatwa nedoro anodzedzereka pakurutsa kwake.
15. Saka Ijipiti haingazovi nebasa chose, ringaitwa nomusoro kana nomuswe, kana nedavi romuchindwe kana nenhokwe.
16. Nezuva iro vaIjipiti vachafanana navakadzi; vachadedera nokutya nokuda kwokusimudzwa kworuoko rwaJehovha wehondo; rwaanosimudza pamusoro pavo.
17. Nyika yaJudha ichava chityiso cheIjipiti; mumwe nomumwe anozviudzwa achatya nokuda kwomutemo waJehovha wehondo, waakatema pamusoro pavo.
18. Nezuva iro maguta mashanu achavapo panyika yeIjipiti, anotaura rurimi rweKanani, vachipika naJehovha wehondo; mumwe achaidzwa Guta rokuparadzwa.
19. Nezuva iro pakati penyika yeIjipiti pachava nearitari kuna Jehovha, nembiru pamuganho waro kuna Jehovha.
20. Zvichava chiratidzo nechapupu chaJehovha wehondo panyika yeIjipiti; nokuti vachadanidzira kuna Jehovha nemhaka yavamanikidzi, achavatumira muponesi nomurwiri, iye achavaponesa.
21. Jehovha achazviratidza kuIjipiti, navaIjipiti vachaziva Jehovha nezuva iro; zvirokwazvo vachamunamata nezvibayiro nezvipo, vachapikira Jehovha mhiko, nokuzviita.
22. Jehovha acharova Ijipiti, achirova nokuporesazve; zvino vachadzokera kuna Jehovha, iye achanzwa kunyengetera kwavo achivaporesa.
23. Nezuva iro nzira huru ichavapo inobva Ijipiti ichienda Asiria; vaAsiria vachaenda Ijipiti, navaIjipiti vachaenda Asiria; vaIjipiti vachanamata pamwechete navaAsiria.
24. Nezuva iro vaIsiraeri vachava rudzi rwechitatu vachitevera Ijipiti neAsiria, vachava ruropafadzo pakati penyika;
25. nokuti Jehovha wehondo akavaropafadza, achiti, "VaIjipiti, vanhu vangu, navaAsiria, basa ramaoko angu, navaIsiraeri, nhaka yangu, ngavaropafadzwe."

  Isaiah (19/66)