Hebrews (13/13)    

1. Rudo pakati pehama ngarugare.
2. Musakanganwa kuitira vaeni rudo; nokuti vachidaro vamwe vakagarisa vatumwa mumba, vasingazvizivi.
3. Fungai vakasungwa, somunenge makasungwa pamwe chete navo; naivo vanoitirwa zvakaipa, somunenge muri mumuviri imi vo.
4. Wanano ngaikudzwe navose, nenhovo ngairege kuva nemhosva; nokuti Mwari uchatongesa mhombwe navanofeva.
5. Musakarira mari pamugarire wenyu; tendai nezvamunazvo; nokuti iye amene wakati: Handingatongokuregeri, handingatongokusiyi.
6. Naizvozvo tinotsunga moyo, tichiti: Ishe ndiye mubatsiri wangu; handingatyi; Munhu ungandiiteiko?
7. Rangarirai vatungamiriri venyu vaikuparidzirai shoko raMwari; cherekedzai kuguma kwokufamba kwavo, mugotevera kutenda kwavo.
8. Jesu Kristu unogara akadaro zuro, nanhasi, nokusingaperi.
9. Musatorwa nedzidziso dzimwe dzisingazikanwi; nokuti zakanaka kuti moyo usimbiswe nenyasha; urege kusimbiswa nezvokudya zvisina kubatsira vakafamba mazviri.
10. Isu tinearitari, pasingatenderwi kudyiwa navanoshumira tabhernakeri.
11. Nokuti mitumbu yezvipfuwo, zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene nomuPirisita mukuru nokuda kwe zvivi, inopiswa kunze kwemisasa.
12. Saka naiye Jesu vo wakatambudzika kunze kwesuvo, kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake.
13. Naizvozvo ngatibudire kwaari kunze kwemisasa, titakure kunyadziswa kwake.
14. Nokuti pano hatineguta richagara, asi tinotsvaka richazovapo.
15. Naizvozvo ngatirambe tichibayira Mwari naye chibayiro chokumurumbidza, ndicho chibereko chemiromo inopupura zita rake.
16. Asi musakanganwa kuita zvakanaka nokugovana; nokuti Mwari unofara nezvibayiro zvakadai.
17. Tererai vatungamiriri venyu, muzviise pasi pavo; nokuti vanorinda mweya yenyu, savanhu vanozobvunzwa pamusoro penyu, kuti vaite izvozvo nomufaro, vasingazviiti neshungu; nokuti izvozvo hazvikubatsiriyi chinhu.
18. Tinyengetererei; nokuti tinoziva kwazvo kuti tinehana yakanaka, zvatinoda kufamba zvakanaka pazvinhu zvose.
19. Ndinokumbira zvikuru kwamuri kuti muite izvozvo, kuti ndikurumidze kudzoserwa kwamuri.
20. Zvino Mwari worugare, wakadzosa kuvakafa mufudzi mukuru wamakwai, iye Ishe wedu Jesu Kristu, neropa resungano isingaperi,
21. ngaakukwanisei pazvinhu zvose zvakanaka, kuti muite kuda kwake, iye achiita mukati medu izvo zvinofadza pamberi pake, naJesu Krisu ngaave nokubwinya nokusingaperi-peri. Ameni.
22. Asi ndinokurairai, hama dzangu,kuti mutende neshoko rokuraira, nokuti ndakakunyorerai mashoko mashoma.
23. Zivai kuti hama yedu Timotio wakasunungurwa; kana akakurumidza kusvika, ndinozokuvonai pamwe chete naye.
24. Ndikwazisirei vatungamiriri venyu vose navatsvene vose. VeItaria vanokukwazisai.
25. Nyasha ngadzive nemi mose. Ameni.

  Hebrews (13/13)