1Timothy (2/6)  

1. Naizvozvo pakutanga kwezvose ndinoraira kuti vanhu vose vakumbirirwe, vanyengetererwe, varevererwe, vavongerwe;
2. madzimambo, navose vari vakuru, kuti tigare norugare nokunyarara pakunamata Mwari kwose, nomugarire unokudzwa.
3. Ndizvo zvakanaka, zvinofadza pamberi paMwari, Muponesi wedu;
4. uyo unoda kuti vanhu vose vaponeswe, vasvike pakuziva zvokwadi.
5. Nokuti kunongova naMwari mumwe chete, noMureveri mumwe chete vo, pakati paMwari navanhu, ndiye munhu Kristu Jesu,
6. wakazvipa iye, kuti ave rudzikinuro rwavose, chive chapupu panguva dzakafanira,
7. icho chandakaitirwa muparidzi nomuapostora (ndinoreva zvirokwazvo, muna Kristu handirevi nhema), nomudzidzisi wavahedheni pakutenda nezvokwadi.
8. Naizvozvo ndinoda kuti varume vanyengetere panzvimbo dzose, vachisimudza mavoko matsvene, vasinakutsamwa nenharo.
9. Saizvozvo vo, kuti vakadzi vashonge nguvo dzakafanira, vanokunyara nokuzvidzora; vasava nevhudzi rakarukwa, nendarama, kana maparera, kana nguvo dzinodya mari zhinji;
10. asi ngavashonge mabasa akanaka, sezvinofanira vakadzi vanoti tinonamata Mwari.
11. Mukadzi ngaadzidze nokunyarara nokuzviisa pasi kwose.
12. Asi handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti ave nesimba pamusoro pomurume, asi ngaanyarare.
13. Nokuti Adhama wakatanga kuvumbwa, tevere Evha;
14. naAdhama haana kunyengerwa, asi mukadzi wakanyengerwa akapinda pakudarika;
15. asi uchaponeswa nokubereka vana, kana vachirambira mukutenda norudo, novutsvene pamwe chete nokuzvidzora.

  1Timothy (2/6)