1Corinthians (13/16)  

1. Kunyange ndikataura nendimi dzavanhu nedzavatumwa, ndisinorudo, ndava sendarira dzinorira, nedare rinongoti: Ngwere-ngwere!
2. Kunyange ndinechipo chokuporofita, ndichinzwisisa zvakavanzika zvose, nokuziva kwose; kunyange ndinokutenda kwose, kuti ndibvise makomo, ndisinorudo, handizi chinhu.
3. Kunyange ndagovera varombo zvose zvandinazvo, kunyange ndikaisa muviri wangu kuti ndipiswe, ndisinorudo, handibatsirwi chinhu.
4. Rudo runomoyo murefu, runomoyo munyoro; rudo harunegodo; rudo harunamanyawi, haruzvikudzi;
5. haruiti zvisingafaniri, haruzvitsvakiri zvarwo; harutsamwi, harunezvishura;
6. harufariri zvisakarurama, asi runofarira zvokwadi;
7. runofukidza zvose, runotenda zvose, runetariro pazvose, runotsungirira pazvose.
8. Rudo harutongoperi; zvino kana kuri kuporofita, kuchapera; kana dziri ndimi, dzichaguma; kana kuri kuziva, kuchabviswa.
9. Nokuti tinoziva zvisakakwana, tinoporofita zvisakakwana;
10. asi kana zvakakwana zvasvika, izvo zvisakakwana zvichabiswa.
11. Ini ndichiri mwana, ndaitaura somwana, ndaifunga somwana, ndairangarira somwana; zvino zvandava murume, ndabvisa zvinhu zvomwana.
12. Nokuti zvino tinovona pachivoni-voni, tisingavoni kwazvo; asi nenguva iyo tichavona nezviso zvakatarisana; zvino ndinoziva zvisakakwana, asi nenguva iyo ndichaziva sezvandakazikanwa neni vo.
13. Zvino kutenda, netariro, norudo, zvitatu izvi, ndizvo zvinogara; asi chikuru pakati pazvo ndirwo rudo.

  1Corinthians (13/16)