1Chronicles (25/29)  

1. Dhavhidhi navakuru vehondo vakatsaurirawo basa ravo vanakomana vaAsafi naHemani naJedhutuni, kuti vaporofite nembira, nemitengeramwa, namakandira; mazita avakabata basa ravo ndiwo:
2. vavanakomana vaAsafi: Zakuri, naJosefa, naNetania, naAsharera, vanakomana vaAsafi; vairairwa naAsafi, waiporofita nomurayiro wamambo.
3. VaJedhutuni: vanakomana vaJedhutuni. Gedharia, naZeri, naJeshaya, naHashabhia, naMatitia, vatanhatu; ivo vairairwa nababa vavo Jedhutuni, nembira, waiporofita achivonga nokurumbidza Jehovha.
4. VaHemani: vanakomana vaHemani: Bhukia, naMatania, naUzieri, naShebhueri, naJerimoti, naHanania, naHanani, naEriata, naGidhareti, naRomamitiezeri, naJoshibhekasha, naMaroti, naHotiri, naMahazioti.
5. Ava vose vakanga vari vanakomana vaHemani muoni wamambo pamashoko aMwari; Mwari akapa Hemani vanakomana vane gumi navana, navakunda vatatu, kuzomusimbisa.
6. Ava vose vairairwa nababa vavo pakuimba kwavo paimba yaJehovha namakandira, nemitengeramwa, nembira, pabasa reimba yaMwari; Asafi, naJedhutuni, naHemani vairairwa namambo.
7. Ava vose, pamwechete nehama dzavo dzakanga dzadzidziswa kuimbira Jehovha, ivo vose vakanga vachigona kwazvo, vakasvika mazana maviri namakumi masere navasere.
8. Vakakanda mijenya kuzoratidzwa mabasa avo, kusina anodarikwa, vaduku pamwechete navakuru, navadzidzisi pamwechete navadzidzi.
9. Mujenya wokutanga waAsafi ukabata Josefa; wechipiri Gedharia; iye navanun’una vake vakanga vari gumi navaviri;
10. wechitatu Zakuri, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
11. wechina Iziri, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
12. weshanu Netania, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
13. wetanhatu Bhukia, navanakomana vake, navanun’una vake, gumi navaviri;
14. wechinomwe Jesharera, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
15. worusere Jeshaya, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
16. wepfumbamwe Matania, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
17. wegumi Shimei, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
18. wegumi nomumwe Azareri, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
19. wegumi navaviri Hashabhia, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
20. wegumi navatatu Shubhaeri, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
21. wegumi navana Matitia, navanakomana vake, navanun’una vake, gumi navaviri;
22. wegumi navashanu Jeremoti, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
23. wegumi navatanhatu Hanania, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
24. wegumi navanomwe Joshibhekasha, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
25. wegumi navasere Hanani, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
26. wegumi navapfumbamwe Maroti, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
27. wamakumi maviri Eriati, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
28. wamakumi maviri nomumwe Hotiri, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
29. wamakumi maviri navaviri Gidhareti, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
30. wamakumi maviri navatatu Mahazioti, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri;
31. wamakumi maviri navana Romamitiezeri, navanakomana vake navanun’una vake, gumi navaviri.

  1Chronicles (25/29)