1Chronicles (16/29)  

1. Vakapinza areka yaMwari, vakaiisa pakati petende rayakanga yadzikirwa naDhavhidhi; vakabayira pamberi paMwari zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa.
2. Zvino Dhavhidhi akati apedza kubayira zvipiriso zvinopiswa nezvipiriso zvokuyananisa, akaropafadza vanhu nezita raJehovha.
3. Akapa mumwe nomumwe wavaIsiraeri, murume nomukadzi, mumwe nomumwe bundu rechingwa, nenhindi yenyama, nebundu ramazambiringa.
4. Akagadza vamwe vaRevhi, kuti vashumire pamberi peareka yaJehovha, nokurumbidza, nokuvonga, nokukudza Jehovha Mwari waIsiraeri;
5. mukuru waiva Asafi, tevere Zekariya, naJeyieri, naShemiramoti, naJehieri, naMatitia, naEriabhi, naBhenaya, naObhedhi-Edhomu, naJeyieri, vane mitengeremwa nembira; Asafi airidza kwazvo makandira.
6. Bhenaya naJahazieri ndivo vairidza hwamanda nguva dzose pamberi peareka yesungano yaMwari.
7. Zvino nezuva iro Dhavhidhi akatanga kuraira kuti vavonge Jehovha nomuromo waAsafi nehama dzake:
8. Vongai Jehovha, mudane zita rake; Zivisai zvaakaita pakati pendudzi dzavanhu.
9. Muimbirei, mumuimbire nziyo dzokukudza; Rondedzerai mabasa ake ose anoshamisa.
10. Zvirumbidzei muzita rake dzvene; moyo yavanotsvaka Jehovha ngaifare kwazvo.
11. Tsvakai Jehovha nesimba rake; Tsvakai chiso chake nguva dzose.
12. Rangarirai mabasa ake anoshamisa, aakaita; Zvishamiso zvake, nezvaakatonga nomuromo wake.
13. Imi vana vaIsiraeri, muranda wake, Imi vana vaJakobho vasanangurwa vake.
14. Ndiye Jehovha Mwari wedu, Zvaakatonga zviri pasi pose.
15. Rangarirai sungano yake nokusingaperi, Iro shoko raakaraira kumarudzi ane chiuru;
16. Iyo sungano yaakaita naAbhurahamu, Nemhiko yake kuna Isaka;
17. Akazvisimbisira Jakobho, kuti ave mutemo, Kuna Isiraeri kuti ive sungano isingaperi;
18. Achiti, "Ndichakupa iwe nyika yeKenani, uve mugove wenhaka yenyu;"
19. Panguva imi muchiri varume vashoma pakuverengwa, Zvirokwazvo vashoma kwazvo, navatorwa mairi.
20. Vakafamba-famba vachibva kuno rumwe rudzi vachienda kuno rumwe, Nokubva kunoumwe ushe vachienda kunavamwe vanhu.
21. Haana kutendera munhu kuvaitira zvakaipa; Zvirokwazvo wakatuka madzimambo nokuda kwavo;
22. Achiti, "Musagunzva vazodzwa vangu, Navaporofita vangu musavaitira chakaipa."
23. Imbirai Jehovha, pasi pose; Paridzirai kuponesa kwake zuva rimwe nerimwe,
24. dudzirai kubwinya. kwake. akati pavahedheni, Namabasa ake anoshamisa pakati pendudzi dzose.
25. Nokuti Jehovha mukuru, anofanira kurumbidzwa kwazvo; Iye anofanira kutyiwa kupfuura vamwari vose.
26. Nokuti vamwari vose vendudzi zvifananidzo hazvo; Asi Jehovha ndiye akaita kudenga-denga.
27. Kukudzwa noumambo zviri pamberi pake; Simba nomufaro zviri panzvimbo yake;
28. Ipai Jehovha, imi ndudzi dzavanhu, Ipai Jehovha kukudzwa nesimba.
29. Ipai Jehovha kukudzwa kunofanira zita rake; Uyai nechipiriso, uyai pamberi pake; Namatai kuna Jehovha mune nguvo tsvene.
30. Dedera pamberi pake, nyika yose Nyikawo yakasimbiswa kuti irege kuzununguswa.
31. Kudenga-denga ngakufare, napasi ngapafarisise; Pakati pendudzi ngavati, "Jehovha anobata ushe."
32. Gungwa ngaritinhire, nokuzara kwaro; Sango ngarifarisise kwazvo, nezvose zviri mariri;
33. Nguva iyo miti yedondo ichaimba nomufaro pamberi paJehovha; Nokuti anouya kuzotonga pasi.
34. Vongai Jehovha; nokuti akanaka; Nokuti nyasha dzake dzinogara nokusingaperi.
35. Muti, "Tiponesei, Mwari woruponeso rwedu, Mutiunganidze pamwechete, mutirwire pandudzi, Kuti tivonge zita renyu dzvene, Tifarisise pakukurumbidzai."
36. Jehovha Mwari walsiraeri ngaakudzwe, Kubva pakusingaperi kusvikira pakusingaperi. Vanhu vose vakati, "Ameni," vakarumbidza Jehovha.
37. Zvino akasiyapo pamberi peareka yesungano yaJ ehovha Asafi nehama dzake, kuti vashumire pamberi peareka nguva dzose, sezvakafanira zuva rimwe nerimwe;
38. naObhedhi-Edhomu nehama dzavo, makumi matanhatu navasere; naObhedhi-Edhomuwo mwanakomana waJedhutuni, naHosa, kuti vave vatariri vemikova;
39. nomupirisiti Zadhoki, nehama dzake vapirisiti, pamberi petabhenakeri yaJehovha padunhu rakakwirira rakanga riri paGibhiyoni;
40. kuti vabayire Jehovha zvipiriso zvinopiswa, nguva dzose, mangwanani namadeko, paaritari yezvipiriso zvinopiswa, sezvakanyorwa zvose mumurayiro waJehovha, waakaraira Isiraeri;
41. uye pamwechete navo Hemani naJedhutuni navamwe vakatsaurwa, vakanga varehwa mazita avo, kuti vavonge Jehovha; nokuti nyasha dzake dzinogara nokusingaperi;
42. uye pamwechete navo Hemani naJedhutuni vane hwamanda namakandira, zvaifanira kuridzwa navaridzi, uye zvokuridzira nziyo dzaMwari; uye vanakomana vaJedhutuni kuti vatarire suo.
43. Vanhu vose vakaenda mumwe nomumwe kumba kwake; Dhavhidhi akadzoka kuzoropafadza imba yake.

  1Chronicles (16/29)