1Chronicles (1/29)  

1. Adhamu, naSeti, naEnoshi;
2. naKenani, naMaharareri, naJaredhi;
3. naEnoki, naMetusera, naRameki;
4. naNoa, naShemi, naHamu, naJafeti.
5. Vanakomana vaJafeti: Gomeri, naMagogi, naMadhai, naJavhani, naTubhari, naMesheki, naTirasi.
6. Vanakomana vaGomeri: Ashikenazi, naDhifati, naTogarima.
7. Vanakomana vaJavhani: Erisha, naTarishishi, naKitimi, naRodhanimi.
8. Vanakomana vaHamu: Kushi, naMiziraimu, naPuti, naKenani.
9. Vanakomana vaKushi: Shebha, naHavhira, naSabata, naRaama, naSabhiteka. Vanakomana vaRaama: Shebha, naDhedhani.
10. Kushi akabereka Nimurodhi; iye akatanga kuva munhu ane simba panyika.
11. Mizirami akabereka Rudhimi, naAnamimi, naRehabhimi, naNafutuhimi,
12. naPatirusimi, naKasiruhimi (VaFirisitia vakabva kwaari), naKafitorimi.
13. Kenani akabereka Zidhoni mwana wake wedangwe, naHeti,
14. navaJebhusi, navaAmori, navaGirigashi;
15. navaHivhi, navaAriki, navaSini,
16. navaArivhadhi, navaZemari, navaHamati.
17. Vanakomana vaShemi: Erami, naAshuri, naAripakishadhi, naRudhi, naArami, naUzi, -naHuri, naGeteri, naMesheki.
18. Aripakishadhi akabereka Shera, Shera akabereka Ebheri.
19. Ebheri akaberekerwa vanakomana vaviri, zita romumwe raiva Peregi, nokuti pamazuva ake nyika yakakamurwa, zita romunun’una wake raiva Jokitani.
20. Jokitani akabereka Arimodhadhi, naSherefi, naHazarimavheti, naJera,
21. naHadhorami, naUzari, naDhikira,
22. naEbhari, naAbhimaeri, .naShebha,
23. naOfiri, naHavhira, naJobhabhu. Ava vose vaiva vanakomana vaJokitani.
24. Shemi, naAripakishadhi naShera,
25. naEbheri, naPeregi, naReu,
26. naSerugi, naNahori, naTera,
27. Abhuramu (ndiye Abhurahamu).
28. Vanakomana vaAbhurahamu: Isaka, nalshimaeri.
29. Ndiwo marudzi avo: Mwana wedangwe waIshimaeri, Neabhaioti, tevere Kedhari, naAbhidheeri, naMibhisami,
30. naMishima, naDhuma, naMasa; naHadhadhi, naTema,
31. naJeturi, naNafishi, naKedhema. Ndivo vanakomana vaIshimaeri.
32. Vanakomana vaKetura, murongo waAbhurahamu: Iye wakabereka Zimirani, naJokishani, naMedhani, naMidhiani, naIshibhaki, naShua. Vanakomana vaJokishani: Shebha, naDhedhani.
33. Vanakomana vaMidhiani: Efa, naEferi, naHanoki, naAbhidha, naEridha. Ava vose vaiva vanakomana vaKetura.
34. Abhurahamu akabereka Isaka. Vanakomana vaIsaka: Esau, naIsiraeri.
35. Vanakomana vaEsau: Erifazi, naReueri, naJeushi, naJarami, naKora.
36. Vanakomana vaErifazi: Temani, naOmari, naZefi, naGatami, naKenazi, naTimina, naAmareki.
37. Vanakomana vaReueri: Nahati, naZera, naShama, naMiza.
38. Vanakomana vaSheiri: Rotani, naShobhari, naZibheoni, naAna, naDhishani.
39. Vanakomana vaRotani: Hori, naHomami; Timina waiva hanzvadzi yaRotani.
40. Vanakomana vaShobhari: Ariani naManahati, naEbhari, naShefi naOnami. Vanakomana vaZibheoni: Aia naAna.
41. Vanakomana vaAna: Dishoni. Vanakomana vaDhishoni: Hamurani naEshibhani naItirani naKerani.
42. Vanakomana vaEzeri: Bhirihani naZaavani, naJaakani. Vanakomana vaDhishani: Uzi naArani.
43. Zvino ndiwo madzimambo akabata ushe panyika yaEdhomu, valsiraeri vachigere kuva namambo, Bhera mwanakomana waBheori; zita reguta rake raiva Dhinihabha.
44. Bhera akafa, Jobhabhu mwanakomana waZera weBhozira akamutevera paushe.
45. Jobhabhu akafa, Hushani wenyika yavaTemani akamutevera paushe.
46. Hushani akafa, Hadhadhi mwanakomana waBhedhadhi, wakadeya kuuraya Midhiani pamunda waMoabhi, akamutevera paushe; zita reguta rake raiva Avhiti
47. Hadhadhi akafa, Samira weMasireka akamutevera paushe.
48. Shamira akafa, Shauri weRehobhoti paRwizi akamutevera paushe.
49. Shauri akafa, Bhaarihanani mwanakomana waAkibhori akamutevera paushe.
50. Bhaarihanani akafa, Hadhadhi akamutevera paushe; zita reguta rake raiva Pai; uye zita romukadzi wake raiva Mehetabheri, mukunda waMatiredhi, mukunda waMezahabhi.
51. Hadhadhi akafa. Madzishe eEdhomu ndiwo: Ishe Timina, nashe Aria, nashe Jeteti,
52. nashe Ohoribhama, nashe Era, nashe Pinoni,
53. nashe Kenazi, nashe Temani, nashe Mibhazari,
54. nashe Magidhieri, nashe Irami. Ndiwo madzishe aEdhomu.

      1Chronicles (1/29)