Psalms (145/150)  

1. Chwalebna pieśń Dawidowa. Wywyższać cię będę, Boże mój, królu mój! i błogosławić będę imieniowi twemu na wieki wieków.
2. Na każdy dzień błogosławić cię będę, a chwalić imię twoje na wieki wieków.
3. Pan wielki jest i bardzo chwalebny, a wielkość jego nie może być dościgniona.
4. Naród narodowi wychwalać będzie sprawy twoje, a mocy twoje opowiadać będą.
5. Ozdobę chwały wielmożności twojej, i dziwne twe sprawy wysławiać będę.
6. I moc strasznych uczynków twoich ogłaszać będą, i ja zacność twoję opowiadać będę,
7. Pamięć obfitej dobroci twojej wysławiać, o sprawiedliwości twojej śpiewać będą, mówiąc:
8. Dobrotliwy i miłosierny jest Pan, nierychły do gniewu, i wielkiego miłosierdzia.
9. Dobryć jest Pan wszystkim, a miłosierdzie jego nad wszystkiem sprawami jego.
10. Niech cię wysławiają, Panie! wszystkie sprawy twoje, a święci twoi niech ci błogosławią.
11. Sławę królestwa twego niech opowiadają, a o możności twojej niech rozmawiają;
12. Aby oznajmili synom ludzkim mocy jego, a chwałę i ozdobę królestwa jego.
13. Królestwo twoje jest królestwo wszystkich wieków, a panowanie twoje nie ustaje nad wszystkimi narodami.
14. Trzyma Pan wszystkich upadających, a podnosi wszystkich obalonych.
15. Oczy wszystkich w tobie nadzieję mają, a ty im dajesz pokarm ich czasu swojego.
16. Otwierasz rękę twoję, a nasycasz wszystko, co żyje, według upodobania twego.
17. Sprawiedliwy jest Pan we wszystkich drogach swoich, i miłosierny we wszystkich sprawach swoich.
18. Bliski jest Pan wszystkim, którzy go wzywają, wszystkim, którzy go wzywają w prawdzie.
19. Wolę tych czyni, którzy się go boją, a wołanie ich wysłuchiwa, i ratuje ich.
20. Strzeże Pan wszystkich, którzy go miłują; ale wszystkich niepobożnych wytraci.
21. Chwałę Pańską wysławiać będą usta moje; a błogosławić będzie wszelkie ciało imię święte jego na wieki wieków.

  Psalms (145/150)