Psalms (118/150)  

1. Wysławiajcie Pana, albowiem dobry; albowiem na wieki trwa miłosierdzie jego;
2. Rzecz teraz, Izraelu! że na wieki miłosierdzie jego.
3. Rzecz teraz, domie Aaronowy! że na wieki miłosierdzie jego.
4. Rzeczcież teraz, którzy się boicie Pana, że na wieki miłosierdzie jego.
5. W ucisku wzywałem Pana; wysłuchał mię, i na przestrzeństwie postawił mię Pan.
6. Pan jest zemną, nie będę się bał, żeby mi co uczynił człowiek.
7. Pan jest zemną między pomocnikami mymi; przetoż ja oglądam pomstę nad tymi, którzy mię mają w nienawiści.
8. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w człowieku.
9. Lepiej mieć nadzieję w Panu, niżeli ufać w książętach.
10. Wszystkie narody ogarnęły mię; ale w imieniu Pańskim wygubiłem ich.
11. Częstokroć mię ogarnęły; ale w imieniu Pańskiem wygubiłem ich.
12. Ogarnęły mię jako pszczoły, ale zgasły jako ogień z ciernia; bo w imieniu Pańskiem wytraciłem ich.
13. Bardzoś potężnie na mię nacierał, abym upadł; ale Pan poratował mię.
14. Pan jest mocą moją, i pieśnią moją; on był moim wybawicielem.
15. Głos wykrzykania i zbawienia w przybytkach sprawiedliwych, prawica Pańska dokazała mocy;
16. Prawica Pańska wywyższyła się; prawica Pańska dokazała mocy.
17. Nie umrę, ale będę żył, abym opowiadał sprawy Pańskie.
18. Pokarałci mię Pan srodze; ale mię na śmierć nie podał.
19. Otwórzcie mi bramy sprawiedliwości, a wszedłszy w nie będę wysławiał Pana.
20. Tać jest brama Pańska, którą sprawiedliwi wchodzą.
21. Tuć ja ciebie wysławiać będę; boś mię wysłuchał, i byłeś wybawicielem moim.
22. Kamień, którzy odrzucili budujący, uczyniony jest głową węgielną.
23. Od Pana się to stało, a jest dziwno w oczach naszych.
24. Tenci to dzień, który uczynił Pan; rozweselmyż się, a rozradujmy się weń.
25. Proszę, Panie! zachowajże teraz; proszę Panie! zdarz teraz.
26. Błogosławiony, który przychodzi w imię Pańskie; błogosławimy wam z domu Pańskiego.
27. Bógci Panem, onci nas oświecił; przywiążcie baranki powrozami ku ofierze aż do rogów ołtarza.
28. Tyś jest Bóg mój; przetoż cię wysławiać będę, Boże mój! wywyższać cię będę.
29. Wysławiajcież Pana, albowiem jest dobry: albowiem na wieki miłosierdzie jego.

  Psalms (118/150)