Proverbs (19/31)  

1. Lepszy jest ubogi, który chodzi w uprzejmości swej, niżeli przewrotny w wargach swoich, który jest głupim.
2. Zaiste duszy bez umiejętności nie dobrze, a kto jest prędkich nóg, potknie się.
3. Głupstwo człowiecze podwraca drogę jego, a przecie przeciwko Panu zapala się gniewem serce jego.
4. Bogactwa przyczyniają wiele przyjaciół; ale ubogi od przyjaciela swego odłączony bywa.
5. Fałszywy świadek nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, nie ujdzie.
6. Wielu się ich uniża przed księciem, a każdy jest przyjacielem mężowi szczodremu.
7. Wszyscy bracia ubogiego nienawidzą go; daleko więcej inni przyjaciele jego oddalają się od niego; woła za nimi, a niemasz ich.
8. Nabywa rozumu, kto miłuje duszę swoję, a strzeże roztropności, aby znalazł co dobrego.
9. Świadek fałszywy nie będzie bez pomsty; a kto mówi kłamstwo, zginie.
10. Nie przystoi głupiemu rozkosz, ani słudze panować nad książętami.
11. Rozum człowieczy zawściąga gniew jego, a ozdoba jego jest mijać przestępstwo.
12. Zapalczywość królewska jest jako ryk lwięcia; ale łaska jego jest jako rosa na trawie.
13. Syn głupi jest utrapieniem ojcu swemu, a żona swarliwa jest jako ustawiczne kapanie przez dach.
14. Dom i majętność dziedzictwem przypada po rodzicach; ale żona roztropna jest od Pana.
15. Lenistwo przywodzi twardy sen, a dusza gnuśna będzie łaknęła.
16. Kto strzeże przykazania, strzeże duszy swojej; ale kto gardzi drogami swemi, zginie.
17. Panu pożycza, kto ma litość nad ubogim, a on mu za dobrodziejstwo jego odda.
18. Karz syna swego, póki o nim nadzieja, a zabiegając zginieniu jego niech mu nie folguje dusza twoja.
19. Wielki gniew okazuj, kiedy odpuszczasz karanie, grożąc mu, ponieważ odpuszczasz, że potem srożej karać będziesz.
20. Słuchaj rady, a przyjmuj karność, abyś kiedyżkolwiek był mądrym.
21. Wiele jest myśli w sercu człowieczem; ale rada Pańska, ta się ostoi.
22. Pożądana rzecz człowiekowi dobroczynność jego, ale lepszy jest ubogi, niż mąż kłamliwy.
23. Bojażń Pańska prowadzi do żywota, a kto ją ma, w obfitości mieszka, i nie spotka go nieszczęście.
24. Leniwy kryje rękę swą pod pachę, i do ust swych nie podnosi jej.
25. Bij naśmiewcę, żeby prostak był ostrożniejszym; a roztropnego sfukaj, żeby zrozumiał umiejętność.
26. Syn wstyd i hańbę zadawający, ojca gubi i matkę wygania.
27. Synu mój! przestań słuchać nauki, któraby cię odwodziła od mów rozumnych.
28. Świadek złośliwy pośmiewa się z sądu, a usta niezbożnych połykają nieprawość.
29. Sądy są na pośmiewców zgotowane, a guzy na grzbiet głupich.

  Proverbs (19/31)