Numbers (7/36)  

1. I stało się w dzień, którego dokończył Mojżesz, a wystawił przybytek, a pomazał go, i poświęcił go ze wszystkim sprzętem jego, i ołtarz ze wszystkiem naczyniem jego, pomazał je , i poświęcił je,
2. Że ofiarowały książęta Izraelskie, przedniejsze z domów ojców swych, (co byli hetmany z każdego pokolenia, i przełożonymi nad policzonymi.)
3. A przynieśli ofiary swe przed Pana: sześć wozów przykrytych, i dwanaście wołów, jeden wóz od dwojga książąt, a od każdego wół jeden, i postawili to przed przybytkiem.
4. Tedy rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
5. Weźmij od nich, aby to było na potrzebę przy służbie w namiocie zgromadzenia, i oddaj to Lewitom, każdemu według potrzeby urzędu jego.
6. Wziął tedy Mojżesz one wozy i woły i oddał je Lewitom.
7. Dwa wozy, i cztery woły dał synom Gersonowym według potrzeby urzędów ich.
8. Cztery zaś wozy i osiem wołów dał synom Merarego według potrzeby urzędów ich, pod władzę Itamara, syna Aarona kapłana.
9. Ale synom Kaatowym nic nie dał: bo usługa świątnicy była przy nich, na ramieniu ją nosić musieli.
10. Ofiarowały tedy książęta ku poświęceniu ołtarza onegoż dnia, gdy był pomazany; i ofiarowały książęta dary swe przed ołtarzem.
11. I rzekł Pan do Mojżesza: Jeden książę jednego dnia, drugi książę drugiego dnia oddawać będzie dary swoje ku poświęceniu ołtarza.
12. I ofiarował pierwszego dnia dar swój Naason, syn Aminadabów z pokolenia Judy.
13. A dar jego był: misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;
14. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła dla kadzenia;
15. Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek jeden roczny na ofiarę paloną;
16. Kozieł jeden z kóz za grzech;
17. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, i baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Naasona, syna Aminadabowego.
18. Wtórego dnia ofiarował Natanael, syn Suharów, książę z pokolenia Isascharowego.
19. I ofiarował dar swój, misę srebrną jednę, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czaszę srebrną jednę, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;
20. Kadzielnicę jednę z dziesięciu syklów złota, pełną kadzidła;
21. Cielca jednego młodego, barana jednego, i baranka jednego rocznego na paloną ofiarę;
22. Kozła też jednego z kóz za grzech;
23. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, i baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Natanaela, syna Suharowego.
24. Trzeciego dnia książę synów Zabulon Eliab, syn Helonów.
25. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;
26. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
27. Cielec jeden młody, baran jeden, i baranek roczny jeden na całopalenie.
28. Kozieł jeden z kóz, za grzech.
29. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Eliaba, syna Helonowego.
30. Dnia czwartego książę z synów Rubenowych Elisur, syn Sedeurów.
31. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna siedemdziesiąt syklów wagi jej według syklów świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;
32. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
33. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;
34. Kozieł jeden z kóz, za grzech
35. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Elisura, syna Sedeurowego.
36. Dnia piątego książę synów Symeonowych Selumijel, syn Surysaddajów.
37. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;
38. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła.
39. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;
40. Kozieł jeden z kóz, za grzech.
41. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Selumijela, syna Surysaddajowego.
42. Dnia szóstego książę synów Gadowych Elijazaf, syn Duelów.
43. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej na ofiarę śniedną;
44. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
45. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę.
46. Kozieł jeden z kóz, za grzech.
47. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Elijazafa, syna Duelowego.
48. Dnia siódmego książę synów Efraimowych, Elisama, syn Ammiudów.
49. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej z oliwą zagniecionej, na ofiarę śniedną;
50. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
51. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;
52. Kozieł jeden z kóz, za grzech.
53. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Elisamy, syna Ammiudowego.
54. Dnia ósmego książę synów Manasesowych Gamalijel, syn Pedasurów.
55. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej, z oliwą zagniecionej, na ofiarę śniedną;
56. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
57. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;
58. Kozieł jeden z kóz, za grzech;
59. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Gamalijela, syna Pedasurowego.
60. Dnia dziewiątego książę synów Benjaminowych Abidan, syn Gedeonów.
61. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne mąki pszennej, zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;
62. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota pełna kadzidła;
63. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;
64. Kozieł jeden z kóz za grzech;
65. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Abidana, syna Gedeonowego.
66. Dnia dziesiątego książę synów Danowych Achyjezer, syn Ammisadajów.
67. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza jedna srebrna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy obie pełne mąki pszennej, zagniecionej z oliwą, na ofiarę śniedną;
68. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
69. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek roczny jeden na paloną ofiarę;
70. Kozieł jeden z kóz, za grzech;
71. A na spokojną ofiarę dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Achyjezera, syna Ammisadajowego.
72. Dnia jedenastego książę synów Aserowych Pagijel, syn Ochranów.
73. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, i czasza jedna srebrna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki, zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;
74. Kadzielnica jedna, z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
75. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na paloną ofiarę;
76. Kozieł jeden z kóz, za grzech.
77. A na ofiarę spokojną dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Ta była ofiara Pagijela, syna Ochranowego.
78. Dnia dwunastego książę synów Neftalimowych Ahira, syn Enanów.
79. Ofiara jego była misa srebrna jedna, sto i trzydzieści syklów wagi jej, czasza srebrna jedna, siedemdziesiąt syklów wagi jej według sykla świątnicy, obie pełne pszennej mąki, zagniecionej z oliwą na ofiarę śniedną;
80. Kadzielnica jedna z dziesięciu syklów złota, pełna kadzidła;
81. Cielec jeden młody, baran jeden, baranek jeden roczny na ofiarę paloną;
82. Kozieł jeden z kóz, za grzech;
83. A na spokojną ofiarę dwa woły, baranów pięć, kozłów pięć, baranków rocznych pięć. Tać była ofiara Ahira, syna Enanowego.
84. Toć było poświęcenie ołtarza, onegoż dnia, gdy pomazan jest od książąt Izraelskich: Mis srebrnych dwanaście, czasz srebrnych dwanaście, kadzielnic złotych dwanaście;
85. Sto i trzydzieści syklów jedna misa srebrna ważyła, siedemdziesiąt syklów czasza jedna; wszystkiego srebra w onem naczyniu było dwa tysiące i cztery sta syklów według sykla świątnicy;
86. Kadzielnic złotych dwanaście pełnych kadzidła; dziesięć syklów ważyła każda według sykla świątnicy; wszystkiego złota w onych kadzielnicach było sto i dwadzieścia syklów.
87. A wszystkiego bydła ku ofierze palonej dwanaście cielców, baranów dwanaście, z baranków rocznych dwanaście, z ofiarą ich śniedną, i kozłów z kóz za grzech dwanaście.
88. Wszystkiego zasię bydła na ofiarę spokojną było wołów dwadzieścia i cztery, baranów sześćdziesiąt, kozłów sześćdziesiąt; baranków rocznych sześćdziesiąt. Toć było poświęcenie ołtarza po pomazaniu jego.
89. A gdy Mojżesz wchodził do namiotu zgromadzenia, by się rozmawiał z Bogiem, tedy słyszał głos mówiącego do siebie z ubłagalni, która była nad skrzynią świadectwa, między dwiema Cheruby, a stamtąd mawiał do niego.

  Numbers (7/36)