Numbers (34/36)  

1. Potem rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
2. Rozkaż synom Izraelskim, a powiedz im: Gdy wnijdziecie do ziemi Chananejskiej, (tać jest ziemia, która się wam dostanie za dziedzictwo, ziemia Chananejska z granicami swemi.)
3. Tedy będzie granica wasza ku południowi, od puszczy Syn aż do granic Edomskich, która granica południowa pójdzie od brzegu morza słonego na wschód słońca.
4. I okrąży ta granica od południa do Maaleakrabim, i pójdzie aż ku puszczy Syn, i pójdzie od południa do Kades Barne; a stamtąd wynijdzie do wsi Addar, i pójdzie aż do Asmon.
5. A zakrąży ta granica od Asmon aż do rzeki Egipskiej, a skończy się na zachód.
6. Zachodnią zaś granicę będziecie mieli morze wielkie; to wam będzie granicą od zachodu.
7. To zaś wasza będzie granica północna; od morza wielkiego wymierzycie sobie do góry Hor.
8. Potem od góry Hor wymierzycie granice, aż gdzie wchodzą do Hemat; a będą się kończyć granice aż do Sedada.
9. I pójdzie ta granica aż do Zefronu, a skończy się u wsi Enan; tę będziecie mieć granice północną.
10. Granicę też od wschodu wymierzycie od wsi Enan aż do Sefama.
11. A pójdzie ta granica od Sefama aż do Reblat, od wschodu miasta Ain; i uda się ta granica i dojdzie do brzegu morza Cyneret na wschód słońca.
12. A przyjdzie ta granica aż ku Jordanu, a skończy się u morza słonego. Tać będzie ziemia wasza w granicach swoich w około.
13. Tedy oznajmił Mojżesz synom Izraelskim, mówiąc: Tać jest ziemia, którą dziedzicznie otrzymacie losem, jako rozkazał Pan, abym ją dał dziewięciorgu pokoleniu, i połowie pokolenia Manasesowego.
14. Bo wzięło pokolenie synów Rubenowych według domów ojców swych, i pokolenie synów Gadowych według domów ojców swych, i połowa pokolenia Manasesowego wzięli dziedzictwo swoje.
15. Dwa pokolenia, i pół pokolenia, wzięły dziedzictwo swoje z tej strony Jordanu przeciw Jerychu, ku stronie na wschód słońca.
16. I rzekł Pan do Mojżesza, mówiąc:
17. Teć są imiona mężów, którzy wam podzielą w dziedzictwo ziemię: Eleazar kapłan, i Jozue, syn Nunów.
18. Księcia także jednego z każdego pokolenia weźmiecie dla podzielenia w dziedzictwo ziemi.
19. A teć są imiona tych mężów: z pokolenia Juda Kaleb, syn Jefunów;
20. A z pokolenia synów Symeonowych Samuel, syn Ammiudów.
21. Z pokolenia Benjamin Eliad, syn Chaselenów.
22. A z pokolenia synów Danowych książę Buki, syn Jogolów.
23. Z synów Józefowych z pokolenia synów Manasesowych książę Haniel, syn Efodów.
24. A z pokolenia synów Efraimowych książę Chemuel, syn Seftanów.
25. Z pokolenia zaś Zabulonowego książę Elisafan, syn Farnatów.
26. A z pokolenia synów Isascharowych książę Faltijel, syn Ozanów.
27. Z pokolenia synów Aserowych książę Ahiud, syn Salomiego.
28. A z pokolenia synów Neftalimowych książę Fedael, syn Ammiudów.
29. Cić są, którym rozkazał Pan, aby dali dziedzictwo synom Izraelskim w ziemi Chananejskiej.

  Numbers (34/36)