Numbers (33/36)  

1. Teć są ciągnienia synów Izraelskich, którzy wyszli z ziemi Egipskiej według hufów swych pod sprawą Mojżesza i Aarona.
2. I spisał Mojżesz wychodzenia ich, i stanowiska ich według rozkazania Pańskiego. A teć są ciągnienia ich, i stanowiska ich:
3. Naprzód wyciągnąwszy z Ramesses, miesiąca pierwszego, piętnastego dnia tegoż pierwszego miesiąca, nazajutrz po święcie przejścia, wyszli synowie Izraelscy ręką wyniosłą przed oczyma wszystkich Egipczanów;
4. Gdy Egipczanie grzebli one, które był Pan między nimi pomordował, to jest, wszystko pierworodztwo, i gdy nad bogami ich wykonał Pan sądy.
5. Ruszywszy się tedy synowie Izraelscy z Ramesses, położyli się obozem w Suchot.
6. Ruszywszy się z Suchot, położyli się obozem w Etam, które jest przy końcu puszczy.
7. A ruszywszy się z Etam, nawrócili się do Fihahyrot, które jest przeciw Baalsefon, i położyli się obozem przed Migdolem.
8. A ruszywszy się z Fihahyrot, przeszli przez pośrodek morza na puszczą, i uszedłszy trzy dni drogi po puszczy Etam, położyli się obozem w Mara.
9. A ruszywszy się z Mara, przyszli do Elim; a w Elim było dwanaście źródeł wód, i siedemdziesiąt drzew palmowych, i położyli się tam obozem.
10. A ruszywszy się z Elim, położyli się obozem nad morzem czerwonem.
11. A ruszywszy się od morza czerwonego, położyli się obozem na puszczy Syn.
12. A ruszywszy się z puszczy Syn, położyli się obozem w Dafka.
13. A ruszywszy się z Dafka, położyli się obozem w Alus.
14. A ruszywszy się z Alus, położyli się obozem w Rafidym, gdzie nie miał lud wód dla napoju.
15. A ruszywszy się z Rafidym, położyli się obozem na puszczy Synaj.
16. A ruszywszy się z puszczy Synaj, położyli się obozem w Kibrot hataawa.
17. A ruszywszy się z Kibrot hataawa, położyli się obozem w Hezerot.
18. A ruszywszy się z Hezerot, położyli się obozem w Retma.
19. A ruszywszy się z Retma, położyli się obozem w Remmon Fares.
20. A ruszywszy się z Remmon Fares, położyli się obozem w Lebna.
21. A ruszywszy się z Lebna, położyli się obozem w Ressa.
22. A ruszywszy się z Ressa, położyli się obozem w Kieelata.
23. A ruszywszy się z Kieelata, położyli się obozem na górze Sefer.
24. A ruszywszy się z góry Sefer, położyli się obozem w Charada.
25. A ruszywszy się z Charada, położyli się obozem w Makelot.
26. A ruszywszy się z Makelot, położyli się obozem w Tahat.
27. A ruszywszy się z Tahatu, położyli się obozem w Tare.
28. A ruszywszy się z Tare, położyli się obozem w Metka.
29. A ruszywszy się z Metka, położyli się obozem w Hesman.
30. A ruszywszy się z Hesman, położyli się obozem w Moserot.
31. A ruszywszy się z Moserot, położyli się obozem w Benejaakan.
32. A ruszywszy się z Benejaakan, położyli się obozem w Horgidgad.
33. A ruszywszy się z Horgidgad, położyli się obozem u Jotbata.
34. A ruszywszy się z Jotbata, położyli się obozem w Habrona.
35. A ruszywszy się z Habrona, położyli się obozem w Asyjongaber.
36. A ruszywszy się z Asyjongaber, położyli się obozem na puszczy Syn, która jest Kades.
37. A ruszywszy się z Kades, położyli się obozem na górze Hor, na granicach ziemi Edomskiej.
38. Tedy wstąpił Aaron kapłan na górę Hor według rozkazania Pańskiego, i tam umarł roku czterdziestego po wyjściu synów Izraelskich z ziemi Egipskiej, miesiąca piątego, pierwszego dnia onego miesiąca.
39. A miał Aaron sto dwadzieścia i trzy lat, gdy umarł na górze Hor.
40. Tam usłyszał Chananejczyk, król Arad, który mieszkał na południe, w ziemi Chananejskiej, że ciągnęli synowie Izraelscy.
41. A ruszywszy się z góry Hor, położyli się obozem w Salmona.
42. A ruszywszy się z Salmona, położyli się obozem w Funon.
43. A ruszywszy się z Funon, położyli się obozem w Obot.
44. A ruszywszy się z Obot, położyli się obozem przy pagórkach Abarym, na granicy Moabskiej.
45. A ruszywszy się z Abarym, położyli się obozem w Dybon Gat.
46. A ruszywszy się z Dybon Gat, położyli się obozem w Helmon Dyblataim.
47. A ruszywszy się z Helmon Dyblataim, położyli się obozem na górach Abarym, przeciwko Nebo.
48. A ruszywszy się z gór Abarym, położyli się obozem na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu.
49. I tam się położyli nad Jordanem, od Betiesymot aż do Abelsytym, na polach Moabskich.
50. I rzekł Pan do Mojżesza na polach Moabskich, nad Jordanem, przeciw Jerychu, mówiąc:
51. Mów do synów Izraelskich, a powiedz im: Gdy przejdziecie za Jordan do ziemi Chananejskiej,
52. Tedy wypędźcie wszystkie obywatele onej ziemi od oblicza waszego, i wytraćcie wszystkie malowania ich, i wszystkie obrazy bałwanów ich wygubcie, także wszystkie wyżyny ich spustoszcie.
53. A wypędziwszy obywatele ziemi, mieszkać będziecie w niej; bom wam dał tę ziemię w dziedzictwo.
54. I weźmiecie w dziedzictwo tę ziemię losem, według domów waszych; których więcej, tym większe dziedzictwo dacie, a których mniej, tym mniejsze dziedzictwo dacie, a które miejsce losem na kogo przypadnie, to mieć będzie; według pokolenia ojców waszych dziedzictwo brać będziecie.
55. Ale jeźliż nie wypędzicie obywateli tej ziemi od oblicza waszego, tedy oni, które pozostawicie z nich, będą wam jako żądła w oczach waszych, i jako ciernie na boki wasze, i będą was trapić w tej ziemi, w której wy mieszkać będziecie.
56. I stanie się, że com umyślił onym uczynić, wam uczynię.

  Numbers (33/36)