Nehemiah (10/13)  

1. A którzy pieczętowali, ci byli: Nehemijasz, Tyrsata, syn Hachalijaszowy, i Sedekijasz,
2. Sarajasz, Azaryjasz, Jeremijasz,
3. Passur, Amaryjasz, Malchyjasz,
4. Hattus, Sebanijasz, Malluch,
5. Harym, Meremot, Obadyjasz,
6. Danijel, Ginneton, Baruch,
7. Mesullam, Abijasz, Mijamin,
8. Maazyjasz, Bilgaj, Semajasz. Ci byli kapłani.
9. A Lewitowie byli: Jesua, syn Azanijaszowy, Binnui z synów Chenadadowych, Kadmiel;
10. Bracia też ich: Sebanijasz, Odyjasz, Kielita, Felejasz, Chanan,
11. Micha, Rechob, Hasabijasz,
12. Zachur, Serebijasz, Sebanijasz,
13. Odyjasz, Bani, Beninu.
14. Przedniejsi z ludu: Faros, Pachatmoab, Elam, Zattu, Bani.
15. Bunni, Azgad, Bebaj,
16. Adonijasz, Bygwaj, Adyn,
17. Ater, Ezechyjasz, Azur,
18. Chodyjasz, Hasum, Besaj,
19. Haryf, Anatot, Nebaj,
20. Magpijasz, Mesullam, Chesyr,
21. Mesezabel, Sadok, Jaddua,
22. Pelatyjasz, Chanan, Anajasz,
23. Ozeasz, Hananijasz, Hasub,
24. Halloches, Pilcha, Sobek,
25. Rehum, Hasabna, Maasejasz,
26. I Achyjasz, Chanan, Anan,
27. Malluch, Harym, Baana,.
28. Także i inni z ludu: Kapłani, Lewitowie, odźwierni, śpiewacy, Netynejczycy, i wszyscy, którzy się odłączyli od narodów onych ziem do zakonu Bożego, żony ich, synowie ich, i córki ich; wszelki umiejętny i rozumny.
29. Chwyciwszy się tego z braćmi swymi, i z przedniejszymi ich przychodzili, obowiązując się przeklęstwem i przysięgą, że chcą chodzić w zakonie Bożym, który jest podany przez Mojżesza, sługę Bożego, i chcą strzedz a czynić wszystkie przykazania Pana, Boga naszego, i sądy jego, i ustawy jego;
30. A że nie damy córek naszych narodom onej ziemi, i córek ich brać nie będziemy synom naszym.
31. Ani od narodów onej ziemi, którzyby nam przynosili jakie towary, albo jakie zboże w dzień sabatu na sprzedaj, brać od nich będziemy w sabat, ani w dzień święty; a że zaniechamy roku siódmego siania roli i wyciągania wszelakiego długu.
32. Postanowiliśmy też między sobą prawo, abyśmy dawali po trzeciej części sykla na każdy rok na potrzebę domu Boga naszego;
33. Na chleby pokładne, i na ofiarę ustawiczną, i na całopalenia ustawiczne w sabaty, w pierwsze dni miesiąca, w święta uroczyste, i na rzeczy święte, i na ofiary za grzech ku oczyszczeniu Izraela, i na wszelką potrzebę domu Boga naszego.
34. Rzuciliśmy też losy około noszenia drew między kapłanów, Lewitów, i między lud, aby ich dodawali do domu Boga naszego według domów ojców naszych, na czasy naznaczone, od roku do roku, aby gorzało na ołtarzu Pana, Boga naszego, jako jest napisane w zakonie.
35. Także aby przynosili pierworodztwa ziemi naszej, i pierworodztwa wszelkiego owocu każdego drzewa, od roku do roku, do domu Pańskiego.
36. Do tego pierworodztwa synów naszych, i bydeł naszych, jako napisano w zakonie, i pierworodztwa wołów naszych, i owiec naszych, żeby przynosili do domu Boga naszego kapłanom służącym w domu Boga naszego.
37. Nadto pierwociny ciast naszych, i podnoszonych ofiar naszych, i owoce wszelkiego drzewa, moszczu, i oliwy świeżej, aby przynosili kapłanom do gmachów domu Boga naszego, i dziesięcinę ziemi naszej Lewitom; a cić Lewitowie wybierać będą tę dziesięcinę we wszystkich miastach robót naszych.
38. A będzie kapłan, syn Aarona, przy Lewitach, gdy Lewitowie tę dziesięcinę odbierać będą; a Lewitowie wniosą dziesięcinę z dziesięciny do domu Boga naszego, do komór w domu skarbnicy.
39. Bo do tych komór odnosić będą synowie Izraelscy, i synowie Lewiego, ofiarę zboża, moszczu, i oliwy świeżej, gdzie są naczynia świątnicy, i kapłani służący, i odźwierni, i śpiewacy, abyśmy nie opuszczali domu Boga naszego.

  Nehemiah (10/13)