Joshua (12/24)  

1. A ci są królowie ziemi, które pobili synowie Izraelscy, i posiedli ziemię ich za Jordanem ku wschodowi słońca, od potoku Arnon aż do góry Hermon, i wszystkę równinę ku wschodowi słońca:
2. Sehon, król Amorejski, który mieszkał w Hesebon, a panował od Aroer, które leży nad brzegiem potoku Arnon, i od połowy tegoż potoku i połowy Galaadu aż do potoku Jabok, gdzie są granice synów Ammonowych,
3. A od równin aż do morza Cynerot na wschód słońca, i aż do morza pustyni, do morza słonego na wschód, idąc ku Betsemot, i od południa pod górę Fazga.
4. I granice Oga, króla Basańskiego, który był pozostał z Refaimów, a mieszkał w Astarot i w Edrej.
5. Który też panował na górze Hermon, i w Selecha, i we wszystkiem Basan, aż do granic Gessurytów, i Mahachatytów, i nad połową Galaad ku granicy Sehona, króla Hesebońskiego.
6. Mojżesz, sługa Pański, i synowie Izraelscy, pobili je; i podał tę ziemię Mojżesz, sługa Pański, w dziedzictwo Rubenitom, i Gadytom, i połowie pokolenia Manasesowego.
7. Ci też są królowie ziemi, które pobił Jozue, i synowie Izraelscy za Jordanem na zachód słońca, od Baalgad na polu Libańskiem, i aż do Halak, która idzie ku Seir, którą podał Jozue pokoleniom Izraelskim w dziedzictwo według działu ich.
8. Na górach, i na równinach, i w polach, i w niżynach, i na puszczy, i na południe ziemi Hetejczyka, Amorejczyka, i Chananejczyka, Ferezejczyka, Hewejczyka, i Jebuzejczyka.
9. Król Jerycha jeden; król Haj, które jest w bok Betel, jeden.
10. Król Jeruzalem jeden; król Hebron jeden.
11. Król Jerymot jeden; król Lachys jeden.
12. Król Heglon jeden; król Gazer jeden.
13. Król Dabir jeden; król Gader jeden.
14. Król Horma jeden; król Hered jeden.
15. Król Lebni jeden; król Adullam jeden.
16. Król Maceda jeden; król Betel jeden.
17. Król Taffua jeden; król Hefer jeden.
18. Król Afek jeden; król Saron jeden.
19. Król Madon jeden; król Hasor jeden.
20. Król Symron Meron jeden; król Aksaf jeden.
21. Król Tenach jeden; król Mageddo jeden.
22. Król Kades jeden; król Jachanam z Karmelu jeden.
23. Król Dor z krainy Dor jeden; król Goim w Galgal jeden;
24. Król Torsa jeden. Wszystkich królów trzydzieści i jeden.

  Joshua (12/24)